DORACAKDORACAKDORACAKDORACAKDORACAKDORACAK

DORACAK-UDHËZIME PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT DHE PROMOVIMIN E ETIKËS NË MEDIA

Këshilli për etik në media në qershor 2022 publikoi UDHËZIME PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT DHE PROMOVIMIN E ETIKËS NË MEDIA Qëllimi i këtij doracaku, i dedikuar kryesisht për punonjësit e mediave dhe gazetarët, është që të ngritet ndërgjegjësimi për rreziqet e korrupsionit në media (të shkruara dhe elektronike) si dhe dhënien e rekomandimeve të duhura…

Read article

UDHËZIME PËR RAPORTIM NGA ZONA E KONFLIKTIT TË ARMATOSUR/LUFTË

Këshilli për etikë në media në qershor të vitit 2022 e botoi publikimin UDHËZIME PËR RAPORTIM NGA ZONA E KONFLIKTITIT TË ARMATOSUR/LUFTË. Autor i publikimit është gazetarja Kristina Atovska. Ky publikim është përpunuar në kuadër të projektit „ Mbështetja e lirisë së shprehjes në media në Maqedoninë e Veriut “, që është implementuar nga KEMM,…

Read article

Udhëzime për etikë gjatë hulumtimeve të arsimimit mediatik Hyrje

Hyrje Anëtaret e Rrjetit për arsimim mediatik gjatë iniciativave dhe aktiviteteve të tyre për avancimin e arsimimit mediatik në vend, shpesh herë bazohen në të dhëna që janë fituar nga hulumtimet e aspekteve të ndryshme të këtij fenomeni: informimit dhe qëndrimit të individëve për përmbajtjet mediatike, aftësitë dhe shkathtësitë të grupeve të caktuara të moshave…

Read article

RRJETI GJATË KOHËS SË KOVID-19: UDHZIME PËR RAPORTIM PROFESIONAL DHE TË SIGURT PËR KORONAVIRUSIN (COVID-19)

Këshilli për Etikën në Media i Maqedonisë (KEMM) dhe Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) kanë zhvilluar Udhëzime për Raportim të Sigurt dhe Profesional mbi Coronavirusin (COVID-19) (të cilat janë në dispozicion në gjuhën angleze në https://znm.org.mk/wp-content/uploads/2020/03/Guidelines-for-safe-and-professional-reporting-on-coronavirus-COVID-19.pdf). Udhëzimet për raportimin profesional, të përgjegjshëm dhe etik për koronavirusin janë përgatitur në kuadër të përpjekjeve për të…

Read article

EDUKIMI I ARSIMIMIT MEDIATIKNË MJEDISIN DIXHJITAL – PA TREJD

Në kuadër të projektit ERASMUS + të përfunduar së fundmi “Edukimi për arsimimin mediatik në mjedisin dixhital” (MediaDigi 1) që e  zbaton vlerën e dijes evropiane në partneritet me me gjimnazin   “Utenos Adolfo Šapokos” nga Utena, R. Lituania dhe “Qendra për Integrimin Arsimor të Fëmijëve dhe Studentëve nga Pakicat Etnike” të R. Bugllgare  u përpunuan …

Read article

MIM ka publikuar dy doracakë për arsimimin mediatic

Instituti maqedonas për media ka publikuar dy doracakë për trajnues nga fusha e arsimimit mediatik dhe informimit. Doracaku për gazetarët, nga autorët Dr. Radmilla Rangellov Jusoviq dhe Nedim Krajishnik, është i destinuar për trajnues të cilët do të punojnë dhe do të ligjerojnë arsimiminim mediatik dhe informimin të fëmijëve të moshës së shkollës. Doracaku ka…

Read article