DORACAK

BOTA DIGJITALE E GJENERATËS ALFA – UDHËZUES PËR ARSIMIMIN MEDIATIK PËR PRINDËRIT DHE KUJDESTARËT

Më 25 prill 2023, u mbajtë promovimi i “Bota digjitale e gjeneratës Alfa – Udhëzues për artsimimin mediatik për prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve 5 deri në 10 vjeç”, i cili u realizua në kuadër të projektit të USAID-it për arsimim mediatik “Të rinjtë mendojnë”, I realizuar nga IREKS në partneritet me MOF. Radio MOF…

Read article
DORACAK

Udhëzime për etikë gjatë hulumtimeve të arsimimit mediatik Hyrje

Hyrje Anëtaret e Rrjetit për arsimim mediatik gjatë iniciativave dhe aktiviteteve të tyre për avancimin e arsimimit mediatik në vend, shpesh herë bazohen në të dhëna që janë fituar nga hulumtimet e aspekteve të ndryshme të këtij fenomeni: informimit dhe qëndrimit të individëve për përmbajtjet mediatike, aftësitë dhe shkathtësitë të grupeve të caktuara të moshave…

Read article
DORACAK

RRJETI GJATË KOHËS SË KOVID-19: UDHZIME PËR RAPORTIM PROFESIONAL DHE TË SIGURT PËR KORONAVIRUSIN (COVID-19)

Këshilli për Etikën në Media i Maqedonisë (KEMM) dhe Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) kanë zhvilluar Udhëzime për Raportim të Sigurt dhe Profesional mbi Coronavirusin (COVID-19) (të cilat janë në dispozicion në gjuhën angleze në https://znm.org.mk/wp-content/uploads/2020/03/Guidelines-for-safe-and-professional-reporting-on-coronavirus-COVID-19.pdf). Udhëzimet për raportimin profesional, të përgjegjshëm dhe etik për koronavirusin janë përgatitur në kuadër të përpjekjeve për të…

Read article
DORACAK

EDUKIMI I ARSIMIMIT MEDIATIKNË MJEDISIN DIXHJITAL – PA TREJD

Në kuadër të projektit ERASMUS + të përfunduar së fundmi “Edukimi për arsimimin mediatik në mjedisin dixhital” (MediaDigi 1) që e  zbaton vlerën e dijes evropiane në partneritet me me gjimnazin   “Utenos Adolfo Šapokos” nga Utena, R. Lituania dhe “Qendra për Integrimin Arsimor të Fëmijëve dhe Studentëve nga Pakicat Etnike” të R. Bugllgare  u përpunuan …

Read article
DORACAK

MIM ka publikuar dy doracakë për arsimimin mediatic

Instituti maqedonas për media ka publikuar dy doracakë për trajnues nga fusha e arsimimit mediatik dhe informimit. Doracaku për gazetarët, nga autorët Dr. Radmilla Rangellov Jusoviq dhe Nedim Krajishnik, është i destinuar për trajnues të cilët do të punojnë dhe do të ligjerojnë arsimiminim mediatik dhe informimin të fëmijëve të moshës së shkollës. Doracaku ka…

Read article
DORACAK

Doracak оnline „Me mendim kritik deri te demaskimi i dezinformatave“

Në kuadër të projektit,,Me mendim kritik deri te qytetarët me shkathtësi mediatike – KriTink”, I implementuar nga fondacioni për internet dhe shoqëri „Metamorfozis“ dhe „EUROTINK“ – Qendra për strategji evropiane, ndërsa financiarisht I përmbajtur nga Unioni Evropian,  është hartuar një doracak për arsimimin joformal „Me mendim kritik deri te demaskimi i dezinformatave“ Me këtë doracak…

Read article