Që nga fillimi ajo është e organizuar sipas parimit të strukturës horizontale, në të cilën të gjithë anëtarët janë të barabartë dhe kanë të njëjtat të drejta dhe detyrime, meçka administrimi realizohet nga Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele.

Në vitin 2019, me qëllim që të përmirësohet funksionimi i Rrjetit, dhe gjithashtu për të ruajtur struktura horizontale, përmes një debati midis anëtarëve, u formuan tre grupe pune dhe u zgjodh një Grup Koordinues dhe një Koordinatore.

Grupa punuese për: ARSIMIM FORMALDHE JOFORMAL

Anëtarët:

Biljana Janeva – Instituti i Ohrit,

Zhaneta Trajkoska – IKS,

Violeta Gligoroska – Metamorfozis,

Olga Samardxhiq Jankova – Konedu Global,

Snezhana Trpevska – Instituti RESIS,

Vesna Nikodinovska – MIM,

Sasho Bogdanovski – ASHMA,

Katerina Sinadinovska – SEMM

Për kordinator, anëtarët e grupit e zgjodhën Sasho Bogdanovski

Записник – 11.09.2020

Grupi i punës për: HULUMTIM

Anëtarët:

Darko Majkovski – Instituti i Ohrit,

Aleksandra Temenugova – IKS,

Goran Lazarov, Eurothink,

Igor Micevski – Instituti RESIS,

Viktor Stojanov – ASHMA,

Vesna Nikodinovska – MIM,

Snezana Paçoska Kitançev – MRT,

Marina Ivanovska – SEMM,

Stole Naumov – CRM

Koordinator, i zgjedhur nga anëtarët e grupit është Viktor Stojanov

Белешки од состанокот – 14.09.2020

Grupi punues për: PROMOVIMIN E RRJETIT DHE TËRHEQJA E ANËTARËVE TË REJA

Anëtarët:

Dushko Arsovski – Diversiti Media,

Monika Aksentievska – IKS,

Filip Stojanovski – Metamorfozis,

Slobodanka Filipovska – Konedu Global,

Gjorgji Mitrevski – Instituti RESIS,

Marina Trajkova – ASHMA

Marina Tuneva – SEMM

Anëtarët e grupit për kordinatore e zgjodhën Marina Trajkova

Белешки од состанокот – 11.09.2020

Grupi i punës për: AFTËSI FILM

Anëtarët:

Daniela Stankovska Plaçkovska – Agjencia e Filmit

Ana Aleksovska – IKS

Darko Basheski – Planeti M

Goran Cvetkoviq – MRT 1

Pande Eftimov – MOF

Sally Memet – Përparim Shkup

Emilia Veliçkova – SUGS “Josip Broz Tito” – Shkup

Vladimir Stojçevski – ESRA

Sasho Bogdanovski – AAVMU

Slavço Milenkovski – MIM

Dimitar Dimovski – Focus Pocus

Mimi Gjorgoska Ilievska – eksperte për mbrojtjen e trashëgimisë audiovizive dhe veprimtarisë filmike

Maria Xhijeva – regjisore

Koordinatore e grupit: Daniela Stankovska Plaçkovska – Agjencia e Filmit

 

Gjatë procesit të votimit të fshehtë, Rrjeti zgjodhi përbërjen e grupit Koordinues, dhe koordinatorë të Rrjetit, mandat i cili fillon më 15 nëntor të vitit 2019.

Vesna Nikodinoska

Bojan Shashevski

Në vitin 2022 ata u zgjodhën me mandat prej dy vitesh

Emilija Petreska-Kamenjarova

Snezhana Trpevska

Marina Tuneva

Në vitin 2021 u rizgjodhën me mandate prej dy vitesh

Për koordinatore e Rrjetit u zgjodh Emilija Petreska-Kamenjarova. Në vitin 2021 është rizgjedhur për koordinatore e Rrjetit me mandate prej dy vitesh.

Me datë 25 mar 2021, Rrjeti për arsimim mediatik u bë pjes e EMIL-Grupë punëtore e EPRA (Platforë Evroçiane për trupa regullator). Ky grup punues deri më tani njihej me emrin Media and Information Literacy Taskforce (Grupi për arsimim mediatik dhe inormacione), ndërsa me ndryshimin e emrit struktura e saj u formalizua.
EMIL ka përqëllim të organizojë ad hok mbledhje në lidhje me temat të cilat janë të lidhura me grupin punues, me fokus të veçantë zhvillimi i rrjetit për arsimim mediatik dhe informacion.