Në seancën e 15 -të të mbajtur më 28 mars 2019, Këshilli i Agjencisë miratoi dokumentin Politika e Arsimimit mediatik. Dokumenti u përgatit nga Sekretari i Përgjithshëm i EAVI Paolo Çelot si pjesë e projektit “Forcimi i ekspertizës gjyqësore mbi lirinë e shprehjes dhe medias në Evropën Juglindore (JUFREX”).

Para se të miratohej dokumenti, u hap një debat publik mbi tekstin e tij në faqet e internetit avmu.mk dhe mediumskapismenost.mk dhe iu dorëzua të gjithë anëtarëve të Rrjetit të Arsimimit mediatik.

mp_al