• Bojarovski, Z., and Milenkovski, S., “Macedonia” in The Regional report – Media Literacy and Education Needs of Journalists and the Public in Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, Bucharest: Center for Independent Journalism. Достапно на: http://seemediapartnership.cji.ro/wp-content/uploads/2017/05/Rep_Regional_Media_Literacy_2017-4.pdf
  • Беличанец, Р. (Ур.), „Црна книга: Архива на бесрамноста и насилството“, Скопје: ФООМ. Достапно на: http://nemrazi.mk/tsrna-kniga-arhiva-na-besramnosta-i-nas/
  • Шопар, В., Ќупева, Т. и Теменугова, А., „Медиумската писменост во Македонија: Алката што недостасува за активно граѓанство“, 2016. Скопје: Висока школа за новинарство и односи со јавноста. Достапно на: http://www.medium.edu.mk/attach/Summary-of-MIL-research-in-Macedonia-ENG.pdf
  • Метаморфозис, „Ставовите и мислењата на јавноста за состојбите и професионалноста на медиумите“ (2016-2017). Достапно на: http://proverkanafakti.mk/istrazuvanja/
  • Никодиноска, В. и Трошановски, М. (Ур.), Прирачник за наставници за изучување на медиумската писменост во наставата на мајчин јазик, 2010. Скопје: МИМ, Институт за демократија Социетас Цивилис и Европски центар за новинарство од Холандија. Достапно на: https://mim.org.mk/attachments/article/392/priracnik_za_nastavnici_za_med_pismenost_2.pdf
  • Средношколски весник „Медиум“, подлисток во Нова Македонија, подготвуван од ВШНОЈ. Достапно на: http://medium.edu.mk/srednoskolski-medium/za-medium
  • Метаморфозис, „Слобода на изразување и приватност во дигиталната ера – педагошки прирачник за неформално образование наменет за оние кои работат со млади на возраст од 15 до 25 години“. Достапно на:
    MK: http://nemrazi.mk/wp-content/uploads/2014/12/Manuel-p–dagogique_mk.pdf
    FR: http://nemrazi.mk/liberte-d-expression-vie-privee-a-l-ere-numerique/