DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2023NGJARJET

Akademia e SHGM-së për Gazetari të Përgjegjshme dhe të Lirë: “Trajnim – Akademia për Gazetarët dhe Punëtorët e Medias – T-AJM”

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), Federata Evropiane e Gazetarëve (IFJ) dhe Iniciativa për Perspektivë Evropiane (IEP), në kuadër të Javës Ndërkombëtare të Edukimit Mediatik, sot prezantuan iniciativën “Akademia e trajnimit për gazetarë dhe punëtorët e medias – T-AJM” e cila synon të kontribuojë në krijimin e një ambienti të favorshëm në të cilin do…

Read article
NGJARJET

Agjencia e mbajti takimin e saj të parë publik – Shkup, 19 mars 2014

Shkup, 19.03.2014 – Sot, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në pajtueshmëri me obligimiet e përcaktuara me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajti takimin e parë publik. Qëllimi i këtij takimi ishte që të gjithë anëve të interesuara tu mundësohet ti shprehin mendimet dhe qëndrimet e tyre në lidhje me zhvillimin e…

Read article
NGJARJET

U REALIZUA DEBAT “KUPTIMI KRITIK I MEDIAVE – GJINIA, TË RINJTË, ARSIMIMI MEDIATIK”

Shkup, 23.12.2014 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në kuadër të plotësimit të obligimeve të saja ligjore e nxit arsimimin mediatik për të përcjell trajtimin e gjinive në mediume, organizoi debat të titulluar “Kuptimi kritik i mediumeve – gjinia, të rinjtë dhe arsimimi mediatik” që u realizua në hapësirat e qendrës informative të BE-së në…

Read article
NGJARJET

U REALIZUA PUNËTORI PËR ARSIMIM MEDIATIK – SHKUP, 27.04.2015

Shkup, 27.04.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në hapësirat e Qendrës informuese të BE-së në Shkup, organizoi punëtori ku u prezantua Draft-programi për nxitjen e arsimimit mediatik në Republikën e Maqedonisë. Me ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Agjencia mori obligim që të ndërmerr aktivitete për nxitjen e arsimimin mediatik dhe si…

Read article
FUSHATA

KU ËSHTË GORANI?

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele krijoi edhe versionin e adaptuar në gjuhën maqedonase të spotit “Ku është Klausi?” nga organizata gjermane klicksafe.de, përkthimin e të cilit e bënë të punësuarit e Agjencisë, ndërsa sinhronizimi dhe titrimi u realizua nga TV Sitel. Qëllimi është që edhe njëherë të kthehet vëmendja e prindërve ndaj faktit…

Read article