Rrjeti për arsimim mediatik është krijuar me qëllim që të lehtësojë komunikimin dhe konsultimin ndërmjet subjekteve të ndryshme në vend që punojnë për ngritjen e nivelit të arsimimit mediatik për të gjithë qytetarët. Ajo duhet të kontribojë për bashkëpunim më të shpeshtë ndërmjet faktorëve relevant si dhe për rezultate më të mira dhe më të qëndrueshme gjatë projekteve.

Rrjeti u krijua në vitin 2017 nga 35 anëtare themelues, ndërsa anëtarësia e tij tani është pothuajse dyfishuar. Më shumë informacion në lidhje me promovimin e Rrjetit mund të gjenden në tekstin në vijim. Rrjeti ka 86 anëtare (institucione publike dhe ministri, organizata civile, institucione arsimore, radiodifuzerë dhe personat fizikë) dhe në kontinuitet është i hapur për anëtar të ri – nevojitet vetëm që të pranohet Akti për formim formim dhe të dorëzohet deri te ASHMA një Fletëanëtarësim nënshkruar.

Ajo u formua me iniciativë të Agjencisë por i përket të githëve dhe do të ketë sukses aq sa të gjithë janë të gatshëm për ta shfrytëzuar.

Komunikimi në rrjet realizohet përmes postës së veçantë elektronike mediumska.pismenost@avmu.mk