Këshilli për Etikën e Mediave në Maqedoni (CEMM) kishin një detyrë kryesore, dhe ajo është arsimimi mediatik. Përmes paraqitjeve, ngjarjeve dhe vendimeve të ndryshme për vizitorë, CEMM dëshiron të ndihmojë qytetarët në njohjen e lajmeve të vërteta dhe të rreme.

Arsimimi mediatik në drejtim të mësimit në distancë ishte një aspekt i adresuar nga Shoqata për Avancimin e Arsimit KONEDU GLOBAL. Përmes punëtorive në dy shkolla, ata punuan në ngritjen e vetëdijes për nevojën e arsimimit mediatik në procesin arsimor.

Instituti RESIS, si një aspekt i  arsimimit mediatik, shqyrton mënyrën në të cilën paraqiten grupet e relevante në media, sepse ato shpesh paraqiten përmes prizmit të stereotipave që ndonjëherë imponohen nga media.

Përgjegjësia në hapësirën publike në internet, si një aspekt tjetër i arsimimit mediatik, u zhvillua nga Forumi i Edukimit për të Rinjtë (MOF). Në dy ngjarje në internet, ata biseduan se si të dilnin nga teoritë e konspiracionit dhe si të njohin gënjeshtrat Covid-19 në internet.

Instituti për Studime të Komunikimit (IKS) adresoi pyetjen se sa kohë të rinjtë kalojnë në internet dhe çfarë bëjnë gjatë kësaj kohe. U organizuan tre trajnime për të mësuar nxënësit e shkollave të mesme se si të njohin dezinformimin, si dhe një diskutim në internet që ngriti pyetjen pse na duhet dietë mediatike.

Arsimimi mediatik në arsim është një temë e gjerë që ngre çështje të rëndësishme në fusha të ndryshme – nga arsimi dhe kultura, te funksionimi i institucioneve dhe niveli i ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe profesionistëve. Instituti Maqedonas për Media (MIM), në kuadër të kësaj teme organizoi një tryezë të rrumbullakët me Ministren e Arsimit Mila Carovska – “Nevoja dhe mundësitë për përfshirjen e arsimimit mediatik mediatik në arsimin zyrtar në R M së Veriut “dhe debatin” Mësuesit kryesorë për ngritjen e vetëdijes për arsimim mediatik “.

Qendra për Strategjitë Evropiane – Eurothink dhe Fondacioni Metamorfozis, përmes dy uebinarësh nga projekti CreTink, adresuan rolin kryesor të gazetarëve në luftën kundër keqinformimit.

Servisi i Transmetimit Publik (MRTV) në videon e tij iu referua rëndësisë së promovimit të arsimimi mediatik në programe. Misioni kryesor i Servisit Publik është informimi dhe edukimi, sepse televizioni është akoma një medium i fuqishëm.

Ngjarja me titull “Gjinia, Pagat dhe Transmetimi” u organizua nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (ASHMA). Organi rregullator, si një aspekt i rëndësishëm i asimimit mediatik, theksoi perspektivën gjinore, sepse stereotipet gjinore dhe paragjykimet nga shoqëria pasqyrohen në përmbajtjen e medias. Qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm për këtë ndikim, ndërsa media duhet të kuptojë rolin e tyre në zhvillimin e vetëdijes kritike.