Doracak për trajner  – Mësojmë të dallojmë

Në kuadër të  Projektit të USAID-it për arsimim mediatik  ,,Të rinjtë mendojnë’’(YouThink), është përgatitur Doracak për trajnerët si udhëzues praktik,  për këdo që ka përfunduar trajnimin  për arsimim mediatik dhe informacion  ,, Mësojmë të dallojmë ‘’(Learn to Discern – L2D). të mund vetë më tutje për të kryer trajnime për njerëzit e komunitetit të tij. “Të rinjtë mendojnë” zbatohet nga Bordi Ndërkombëtar i Kërkimeve dhe Shkëmbimeve (IREX) në bashkëpunim me partnerët lokalë, Institutin Maqedonas për Media (IMM), Instituti për Studime të Komunikimit (ISK) dhe Forumin Arsimor Rinor (FAR).