PUNËTORI

RRJETËZIM I FAKTORËVE RELEVANT TË NEVOJSHËM PËR KUPTIMIN MIRË TË ARSIMIMIT MEDIATIK

Arsimimi informatik mediatik është një koncept dinamik i të mësuarit gjatë gjithë jetës, dhe me ndryshimin e teknologjisë, ndryshon edhe përkufizimi. Sidoqoftë, fuqia e bashkëpunimit midis palëve të ndryshme të interesit, si institucionale ashtu edhe jo-institucionale, është çelësi për zhvillimin e kësaj fushe, pra për të kuptuar vetë konceptin dhe zbatimin e tij nga qytetarët.…

Read article
PUNËTORI

PUNËTORI ME SHKOLLARË TË MESËM NGA SHTATË SHKOLLA TË MESME NGA MANASTIRI NË KUADËR TË PROJEKTIT “TEMË PËR DILEMË”

“Vlerësoj se të gjithë duhet të kenë mundësinë të marrin pjesë në një trajnim të tillë të Arsimimit mediatik. Njohuritë që kam fituar nga trajnimi do të jenë të dobishme për mua në të ardhmen ” – thotë Marija Delovska, studente në PSU SABA – Manastir. “Punëtoria e sotme ishte shumë interesante dhe edukative. Mësova…

Read article
PUNËTORI

KONKURS I NXËNËSVE TË SHKOLLAVE TË MESME NË MANASTIR ME TEMË ARSIMIMI MEDIAIK DHE TË MENDUARIT KRITIK

Shoqata GANIMED nga Manastiri gjatë dy javëve të kaluara me sukses i ka realizuar shtatë punëtoritë, të parapara për 140 nxënës të shkollave të mesme të Manastirit prej 7 shkollave të këtij qyteti. Punëtoria e fundit u mbajt më 1 nëntor 2018 së bashku me njëzet nxënës të SHMSH “Kuzman Shapkarev” Qëllimi kryesor i këtyre…

Read article
PUNËTORI

ARSIMIMI MEDIATIK NË PIADESTAL NË ALSAT-M

Alsat-M ishte mysafir i një punëtorie për arsimim mediatik për të punësuarit e vet në kuadër të projektit „KriThink“ i financuar nga Unioni Europian. Në „in – haus“  trajnimin që e raelizuan ekipi i Diverziti Media morën pjesë gazetarë dhe udhëheqës të emisioneve, ndërsa fliteshte për për rruajtjen e gjuhës së urejtjes , veçanërisht për…

Read article