NGJARJET

Agjencia e mbajti takimin e saj të parë publik – Shkup, 19 mars 2014

Shkup, 19.03.2014 – Sot, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në pajtueshmëri me obligimiet e përcaktuara me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajti takimin e parë publik. Qëllimi i këtij takimi ishte që të gjithë anëve të interesuara tu mundësohet ti shprehin mendimet dhe qëndrimet e tyre në lidhje me zhvillimin e…

Read article
NGJARJET

U REALIZUA DEBAT “KUPTIMI KRITIK I MEDIAVE – GJINIA, TË RINJTË, ARSIMIMI MEDIATIK”

Shkup, 23.12.2014 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në kuadër të plotësimit të obligimeve të saja ligjore e nxit arsimimin mediatik për të përcjell trajtimin e gjinive në mediume, organizoi debat të titulluar “Kuptimi kritik i mediumeve – gjinia, të rinjtë dhe arsimimi mediatik” që u realizua në hapësirat e qendrës informative të BE-së në…

Read article
NGJARJET

U REALIZUA PUNËTORI PËR ARSIMIM MEDIATIK – SHKUP, 27.04.2015

Shkup, 27.04.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në hapësirat e Qendrës informuese të BE-së në Shkup, organizoi punëtori ku u prezantua Draft-programi për nxitjen e arsimimit mediatik në Republikën e Maqedonisë. Me ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Agjencia mori obligim që të ndërmerr aktivitete për nxitjen e arsimimin mediatik dhe si…

Read article
FUSHATA

KU ËSHTË GORANI?

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele krijoi edhe versionin e adaptuar në gjuhën maqedonase të spotit “Ku është Klausi?” nga organizata gjermane klicksafe.de, përkthimin e të cilit e bënë të punësuarit e Agjencisë, ndërsa sinhronizimi dhe titrimi u realizua nga TV Sitel. Qëllimi është që edhe njëherë të kthehet vëmendja e prindërve ndaj faktit…

Read article
NGJARJET

TAKIMI I TRETË PUBLIK I AGJENCISË PËR VITIN 2015 – PROGRAM PËR NISJEN E ARSIMIMIT MEDIATIK NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Shkup, 18.09.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në pajtim me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e realizoi takimin e tretë publik për vitin 2015. Për realizimin e Programit vjetor për punën e ASHMA foli dr. Zoran Trajcevski, drejtor i Agjencisë i cili në mënyrë të detajuar i arsyetoi aktivitet e realizuara:mbikëqyrjet…

Read article