ПрирачнициПрирачнициПрирачнициПрирачнициПрирачници

Прирачник за неформално образование – Со критичко мислење до разобличување на дезинформации

Стојановски, Ф., Лазаров, Г. и Глигороска, В. (Ур.), Прирачник за неформално образование – Со критичко мислење до разобличување на дезинформации, 2019. Скопје: Метаморфозис. МК: https://crithink.mk/wp-content/uploads/2019/10/so-kritichko-mislene-do-razoblichuvane-na-dezinformaczii-prirachnik-za-neformalno-obrazovanie-za-mediumska-pismenost.pdf https://metamorphosis.org.mk/izdanija_arhiva/so-kritichko-mislenje-do-razoblichuvanje-na-dezinformacii/

Read article

Прирачник за обучувачи од областа на МИП

Јаниќ, С., „Прирачник за обучувачи од областа на МИП“, 2019. Подготвен во рамки на проектот „Медиуми за граѓаните – граѓани за медиумите“.   Достапно на: https://mim.org.mk/attachments/article/1140/Priracnik%20za%20obucuvaci%20od%20oblasta%20na%20MP.pdf

Read article

Онлајн прирачник „Со критичко мислење до разобличување на дезинформации“

Во рамки на проектот ,,Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк”, имплементиран од Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“ и „ЕВРОТИНК“ – Центар за европски стратегии, а финансиски поддржан од Европската Унија, изработен е прирачник за неформално образование за медиумска писменост „Со критичко мислење до разобличување на дезинформации“. Со овој прирачник се…

Read article

МИМ објави два прирачника за медиумска писменост

Македонскиот институт за медиуми објави два прирачника за обучувачи од областа на медиумската и информациската писменост. Прирачникот за новинари, од авторите др. Радмила Рангелов Јусовиќ и Недим Крајишник, е наменет за обучувачи кои ќе работат и ќе предаваат медиумска и информациска писменост на деца од училиштна возраст. Прирачникот содржи препораки за организација на час во…

Read article

Едукација за медиумска писменост во дигитално опкружување – ВЕЗ трејд

Во рамките на неодамна завршениот ЕРАЗМУС+ проект „Едукација за медиумска писменост во дигитално опкружување“ (МедиаДиги 1) што го спроведуваа Вредност на европското знаење – ВЕЗ, во партнерство со гимназијата „Utenos Adolfo Šapokos“ од Утена, Р. Литванија и „Центарот за образовна интеграција на децата и учениците од етничките малцинства“ на Р. Бугарија беа изработени и следниве…

Read article
Прирачници

Мрежата во време на Ковид-19: Насоки за безбедно и професионално известување за коронавирусот (COVID-19)

Советот  за  етика  во  медиумите  на  Македонија  (СЕММ)  и  Здружението на  новинари  на  Македонија  (ЗНМ)  изработија Насоки за безбедно и професионално известување за коронавирусот (COVID-19) (кои на англиски јазик се достапни на: https://znm.org.mk/wp-content/uploads/2020/03/Guidelines-for-safe-and-professional-reporting-on-coronavirus-COVID-19.pdf). Насоките за професионално,  одговорно  и  етичко  известување  за  коронавирусот  се  подготвени  во  рамки  на  заложбите  да  се  поттикне  значајната  улога на  медиумите …

Read article