Прирачници

Насоки за етика во истражувањата на медиумската писменост

Вовед Членките на Мрежата за медиумска писменост во своите иницијативи и активности за унапредување на медиумската писменост во земјава често се потпираат врз податоци добиени од истражувањата на различни аспекти на овој феномен: информираноста и ставовите на поединците за медиумските содржини, вештините и способностите на одделни возрасни групи од населението критички да ги перцепираат содржините,…

Read article