Државни институции:

Државна институција која пристапила кон мрежата како набљудувач:

Образовни установи членки на мрежата за медиумска писменост:

Граѓански организации:

Медиуми:

Проекти

Физички лица – членки на Мрежата за медиумска писменост:
повеќе информации следниот ЛИНК