На 15-та седница одржана на 28 март 2019 година, Советот на Агенцијата го усвои документот Политика за медиумска писменост . Документот е изработен од генералниот секретар на ЕАВИ Паоло Челот, во рамките на проектот „Зајакнување на судската експертиза за слободата на изразување и за медиумите во Југоисточна Европа (JUFREX).

Пред да биде усвоен документот, на веб страниците avmu.mk и mediumskapismenost.mk, беше отворена јавна расправа по неговиот текст и истиот беше доставен до сите членки на Мрежата за медиумска писменост.

mak.slika_-306x412