Edicioni i dytë i Ditëve të arsimimit mediatik oganizuar nga Rrjeti për arsimim mediatik u mbajt në periudhën nga 26 tetori deri më 2 nëntor 2020. Gjatë DAM 2020, të gjithë qytetarët e interesuara kishin mundësinë që të kyçen në aktivitetet të cilat ishin të paraparë në programin për ktët vit, të cilat prmbajtën: punëtori, debate, vebinare dhe ngjarje të tjera online, të fokusuara në aspekte të ndryshme nga arsimimi mediatik.

Përshkak të pranisë së pandemisë Kovid – 19 ngjarjet lidhur me DAM 2020 u organizuan dhe u realizuan nëpërmjet internetit, duke e ndjekur shembullin e javës globale të infomacioneve arsimore mediatike të UNESK-os (24 deri më 31nëntor). Kjo ishte hera e dytë që vendi ynë kyçet në shënjimin e e javës globale në kuadër të së cilës UNESK-o këtë vit u bëri thirje të gjithë qytetarëve që tu kundërvihen dezinfondemisë duke e shfrtëzuar arsimimin mediatik si mjet i fuqishëm, dhe pa marë parasysh ku jetojnë dhe punojnë në botë, të marin pjesë në ngjarjet dedikuar arsimimit mediatik. Mu për këtë shkak, motoja e DAM 2020 ishte “Çdo lajm në test “.

Anëtarët e rrjetit të arsimimit mdiatik (RRAM) të cilat morën pjesë në organizimin e DAM 2020, në kuadër të aktiviteteve të tyre u djrejtuan në më shumë aspekte të ndryshme të arsimimit mediatik. Ata nëpërmjet video mesazheve i ftuan rë gjithë qytetarët e interesuar që të kyçen në ngjarjet e tyre.  më shum

Çfarë ndodhi në ditët e arsimimit mediatik 2020?

Ngjarja “Qartë dhe me zë të lartë – Si të dilni nga teoritë e konspiracionit?” Organizuar nga MOF foli për teoritë e konspiracionit në internet gjatë pandemisë. Nga një virus vdekjeprurës i kontrolluar përmes rrjetit 5G te coptimi dhe kontrolli i njerëzimit … Teoritë e konspiracionit kanë udhëtuar nëpër botë me informacione të pasakta që njerëzit ende i besojnë. Ju mund të shihni pikat kryesore të diskutimit këtu.

Instituti Maqedonas për Media (MIM) dhe Agjencia për Shërbime Mediatikr Audio dhe Audiovizurlr (ASHMA) organizuan një tryezë të rrumbullakët në internet mbi  arsimimin mediatik dhe arsimimin. Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Mila Carovska theksoi se nga viti i ardhshëm do të përgatitet një konceptim i ri për arsimin fillor, i cili do të përfshijë arsimimin mediatik, si një qasje për të mësuar më shumë lëndë.

Në seancën publike të Komisionit të Ankesave në Këshillin e Etikës në Media, mesazhi u theksua se publiku ka një rol shumë të rëndësishëm në zbulimin e praktikës së raportimit në media, në vëzhgimin e domethënies së raportimit joetik dhe joprofesional, si dhe asistimin e organit vetë-rregullues në identifikimin më të lehtë. në ato raste dhe ndihmë në procesin e profesionalizimit të punës së mediave.

Çështja se si të njohim gënjeshtrat në lidhje me Covid – 19 në Internet ishte fokusi i veprimtarisë së dytë të organizuar nga Forumi i Edukimit Rinor (MOF). Besimi te ekspertët dhe ata me përvojë në këtë fushë është thelbësor. Nga ana tjetër, duhet të jemi skeptikë, të mos besojmë në gjithçka që “fluturon” në rrjetet sociale. Është e rëndësishme të krahasoni dhe kontrolloni lajmet nga burime të shumta.

Ngjarja “Gjinia, Pagat dhe Transmetimet” e organizuar nga Agjencia për Shërbime të Mediatikr Audio dhe Audiovizizuele hapi disa pyetje në lidhje me aspektin gjinor të arsimimit mediatik. A u diskutua përfaqësimi i njohurive, përvojës dhe ekspertizës së grave në përmbajtjen e programit? A ka ndonjë hendek gjinor në pagat e gazetarëve? A mbikëqyret zbatimi i Ligjit për Mundësi të Barabarta për Gratë dhe Burrat? U diskutua gjithashtu se sa punëdhënësit respektojnë të drejtat e punëtorëve të gazetarëve, si dhe nëse gazetaria hulumtuese paguan. Pikat kryesore të diskutimit mund të gjenden këtu.

Instituti për Studime të Komunikimit (ISK), brenda debatit “Le të pimë kafe” shtroi pyetjen – “A na duhet një dietë mediatike?”. Hulumtimi i IKS ka treguar se gjysma e të rinjve të moshës 15-24 kalojnë 1-3 orë në ditë në rrjetet sociale, kryesisht në Instagram. Kjo temë u diskutua me ekspertë në aspektin e pedagogjisë dhe psikologjisë, si dhe me studentët. Shikoni videon dhe mësoni më shumë rreth mënyrave të mundshme për të arritur një ekuilibër midis realitetit jashtë linje dhe realitetit në internet.

Ngjarja “Mësuesit çelës për ngritjen e vetëdijes për arsimim mediatik” organizuar nga Instituti Maqedonas i Mediave (MIM) diskutoi ndikimin e mediave sociale tek të rinjtë, përdorimin e teknologjive të reja për të marrë njohuri dhe aftësi dhe të ardhmen e arsimimit mediatik në arsim. Përmes bisedës së disa profesorëve nga fusha të ndryshme dhe komunikologut, u theksuan sfidat që kanë mësuesit në shkrim-leximin e studentëve për sa i përket medias, dhe u ofruan mënyra për të kapërcyer sfidat.

Si pjesë e projektit KriTink, u organizua vebinar – “Lufta kundër dezinformatave, në kushte të pandemisë të Covid – 19”. Në këtë ngjarje u prezantuan disa nga konkluzionet nga hulumtimi i kryer nga Eurothink dhe Metamorfozis, RESIS dhe ASHMA, MIM si dhe CIVIL. Gjatë diskutimi u ngrit çështja nëse gazetarët duhet të ndërtojnë kapacitetin e e arsimimit mediatik në media, cilat janë modelet e dezinformimit, gjuhës së urrejtjes dhe propagandës, cili është ndikimi i politikës në sferën e medias dhe nëse ka strategji për të kontrolluar vërtetësinë e informacionit.