Rrjeti ka 59 anëtare (institucione publike dhe ministri, organizata civile, institucione arsimore dhe radiodifuzerë) dhe në kontinuitet është i hapur për anëtar të ri – nevojitet vetëm që të pranohet Akti për formim formim dhe të dorëzohet deri te ASHMA një Fletëanëtarësim nënshkruar.

Ajo u formua me iniciativë të Agjencisë por i përket të githëve dhe do të ketë sukses aq sa të gjithë janë të gatshëm për ta shfrytëzuar.

Promovimi i saj ishte më 27 prill 2017.

Takim pune i Rjetit të arsimimit mediatik – 03.10.2019

 

RRJETI I ARSIMIMIT MEDIATIK NË
REPUBLIËN E MAQEDONISË SË VERIUT

ASHMA

visoka-skola

SHL

Konedu Global

SHGM

Komiteti i Helsinkut

infocentar

OJQ Infoqendra

Këshilli rinor

OPM

OKM

QMBI

QMBI

Shoqata Diverziti Media

NA JEPNI KRAHË

SHOQATA E QYTETARËVE MEDIA PLUS

MKD.mk

Progres

MPPS

ISK

Agjencia e filmit

TV Shenja

ERA

TV ERA

Forumi Islam

UKLO FM

tvspectra

TV Spektra

Radio Sveti Nikole

ZDR-ADW

   

MOF

АЕК

GJIMNAZI Josip Broz Tito

IMPETUS

ESE

MASH

dzlp

DMTP

Koalicioni Margini

Reformator

EVROTINK

Instituti IMMEK

TVKanal21

TV 21

tvalfa

TV Alfa

FORUM 16

 RESIS

INSTITUTI I OHRID

Instituti për Hulumtime Sociologjike, Politike dhe Juridike

Vlera e Dijes Europiane – VD

MCMS

IMM

Antenna 5 Radio Network

Radio Antena 5

KEMM

 

Metamorfozis

public research

Pablik

media deveopmentQZhM

ARNO

TV PlusTV Plus

logo VCSQVS

GANIMED

QENDRA E RESURSEVE

KANAL 77

                                                                                                             MRT  

TV KANAL VIS

Në nëtor të vitit 2019,  pushoi anëtarësimi i 1 TVme që ju hoq leja për emetim.

Në korrik të vitit 2018, pushoi anëtarësimi i Radio Sllobodna Makedonija, me që ju hoq leja për emetim.