Rrjeti ka 63 anëtare (institucione publike dhe ministri, organizata civile, institucione arsimore dhe radiodifuzerë) dhe në kontinuitet është i hapur për anëtar të ri – nevojitet vetëm që të pranohet Akti për formim formim dhe të dorëzohet deri te ASHMA një Fletëanëtarësim nënshkruar.

Ajo u formua me iniciativë të Agjencisë por i përket të githëve dhe do të ketë sukses aq sa të gjithë janë të gatshëm për ta shfrytëzuar.

Në vitin 2020, Rrjeti i miratoi Udhëzimet për etikë gjatë hulumtimeve të arsimimit mediatik

Udhëzime për etikë gjatë hulumtimeve të arsimimit mediatik

NDRYSHIME NË ANTARËSI

 

 

RRJETI I ARSIMIMIT MEDIATIK NË
REPUBLIËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Në nëtor të vitit 2019,  pushoi anëtarësimi i 1 TVme që ju hoq leja për emetim.

Në korrik të vitit 2018, pushoi anëtarësimi i Radio Sllobodna Makedonija, me që ju hoq leja për emetim.