Videos

Udhëzime për përdorimin e video materialeve

Videoklipet dëshmojnë se janë një mjet jashtëzakonisht i dobishëm për bartjen e njohurive. Prandaj në këtë DVD janë vendusur më shumë video të përpunuara/adaptuara nga subjektë të ndryshëm. Në të dyja këto drejtime, dhe në kopertinën e DVD-së, ka shenja për cilën moshë rekomandohet secila prej pikave, duke filluar nga specifikimi i termeve të përdorur dhe konceptet që shpjegohen.

Spotet „Aventurë; nëpërmjet arsimimit mediatik“ dhe „për vetëdije: Ç’bëj un?“ bëhet fjalë për aventurën e djalit Jove nëpërmjet arsimimit mediatik, ndërsa janë përpunuar nga Asociacioni Europian për interest e shikuesve (EAVI). Ato në gjuhën maqedonase i përktheu Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, ndërsa pjesa audio ishte inqizuar me përkrahje të pavarur të Radio Antena 5. Këto spote në gjuhën shqipe janë përkthyer nga Kondy global dhe Metamorfozis me përkrahje financiare të amabasades Britanike. Bëhet fjalë për video të animuara të cilat rekomandohen për të gjithë audiencën me çka e sqarojnë arsimimin mediatik në gjuhën dhe mënyrën më të thjeshtë për ta kuptuar edhe më të vegjlit.

Shkolla e lartë e gazetarisë dhe mardhënieve me publikun në kuadër të projektit “Koalicion për arsmimim mediatik” prodhoi pesë spote, që i realizoi me bashkëpunim me Institutin për dallime në media nga Londra dhe gazeta “Nova Makedonija”, dhe me përkrahje të Unionit Europian. Në to, ju-tjuberka Iyabela Pan, në rolin e Medianës, në mënyrë simpatike sqaron pesë segmente të ndryshme të arsimimit mediatik („Arsimimi mediatik“, „Jeta në internet“, „Informacione të sakta dhe të verifikuara“, „Lajme“ dhe „Audiencë e angazhuar“. Rekomandohet për fëmijë mbi moshën 12 vjeçare për shkak të nivelit më të lartë të sqarimit të nocioneve të rëndësishme për arsimimin mediatike.

Spoti „ASHMA nën vështrim“, flet për punën e Agjencisë dhe përgjegjësinë e asaj para qytetarëve, ndërsa është përpunuar në kuadër të projektit „Monitorim efikas, efektiv, transparent dhe përgjegjës të trupave regullator për mediume – PROformance Watch“ të cilin me përmbajtje financiare nga Ambasada e Britanisë e realizojnë EvroThink – Qendra për strategji europiane, NVO Infoqendra, Transparent Maqedonia dhe Komiteti i Helsinkut për të drejtata e njeriut. Rekomandohet për fëmijë mbi 12 moshën vjeçare për shkak të specifikës së vetë konceptit të rregullimit të mediave.