FUSHATË ONLINE E RRJETIT PËR ARSIMIM MEDIATIK

Shkup, 26.04.2021 – Për çfar ju duhet arsmimi mediatik?; Si arsimimi mediatik i referohet arsimit, medias, filmit, bibliotekës; Çfarë do të thotë të jesh gazetar? Përgjegjësia në hapësirën online; Gjuha e urrejtjes; Thashethemet; Komunikimet ndërkulturore – Rrjeti për arsimim mediatik do të përpiqet t’u përgjigjet të gjithë këtyre dhe shumë temave dhe pyetjeve të tjera përmes fushatës së sajë më të fundit në internet që fillon sot. Për dhjetë javët e ardhshme, çdo ditë pune, do të ndahet nga një poster me informacion në mënyrë që të rritet ndërgjegjësimi për nevojën e përdorimit kritik të mediave dhe përmbajtjes mediatike. Fushat hap dy kanale të reja për komunikimin e Rrjetit me qytetarët përmes Twitter @MediumPismenost dhe në Instagram @mrezazamediumskapismenost, dmth posterat do të publikohen përmes tyre, si dhe përmes faqes në Facebook të Rrjetit @MrezaZaMediumskaPismenost.

Fushata është realizuar me rastin e përvjetorit të katërt të krijimit të Rrjetit, i cili u themelua zyrtarisht më 27 Prill 2017, me iniciativë të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, prej 35 anëtarësh (institucione, organizata të shoqërisë civile) , institucione arsimore dhe media), dhe tani ka 63 anëtarë. 

Hyrje në arsimimi mediatik

– Poster 1: Çfar është arsimimi mediatik?
– Poster 2: Si definohet arsimimi mediatik?
– Poster 3: Për kë është i rëndësishëm arsimimi mediatik?
– Poster 4: Cilave media u referohet arsimimi mediatik?
– Posteri 5: Për çka është i rëndësishëm arsimi mediatik?

Për më tepër informacione në broshurë

Rrjeti për arsimim mediatik (ASHMA)

– Poster 1: Rrjeti për arsimim mediatik
– Poster 2: Si mund të bëhesh anëtar i rrjetit për arsimim mediatik?
– Poster 3: Si funksionon Rrjeti për arsimimi mediatik?
– Poster 4: Ditët e arsimimit mediatik
– Poster 5: Na bashokhuni

Për më tepër informacione në broshurë

Për çfar ju duhet arsmimi mediatik? (MOF)

– Poster 1: Për çfar ju duhet arsimimi mediatik? – tituj
– Poster 2: Për çfar ju duhet arsimimi mediatik? – standarde gazetareske ose dezinformata
– Poster 3: Për çfar ju duhet arsimimi mediatik? – verifikimi i burimeve të informacioneve
– Poster 4: Për çfar ju duhet arsimimi mediatik? – loja shpërblyese
– Poster7 5: Për çfar ju duhet arsimi mediatik? – media sociale

Për më tepër informacione në broshurë

Arsimimi mediatik në sfera të ndryshme (MIM)

– Poster 1: Arsimimi mediatik dhe arsimi
– Poster 2: Arsimimi mediatin në media
– Poster 3: Pjesëmarrje qytetare në media
– Poster 4: Arsimimi mediatik në biblioteka
– Poster 5: Arsimimi mediatik në film

Për më tepër informacione në broshurë

Çfar dmomethën të jesh gazetar? (MOF)

– Poster 1: Çfar dmomethën të jesh gazetar? – dallimi ndërmjet gazetarëve profesional dhe shkrues të blogjeve
– Poster 2: Çfar domethënë të jesh gazetar? – kërkues pas lartësisë
– Poster 3: Çfar domethën të jesh gazetar? – e thonë burimin e informacioneve
– Poster 4: Çfar domethën të jesh gazetar? – demant dhe korigjim i lajmit
– Poster 5: Çfar domethën të jeshë gazetar? – pa diskriminim

Për më tepër informacione në broshurë

Arsimimi mediatik në internet (Konedu Global)

– Poster 1: Brenga e privatësisë
– Poster 2: Printime digjitale
– Poster 3: Sjellja e pahijshme në internet
– Poster 4: Pamje e njëanshme
– Poster 5: Shqetësimet rreth legjitimitetit

Për më tepër informacione në broshurë

Përgjegjësia në hapësirën online (MOF)

– Poster 1: Përgjegjësia në hapësirën online – kapaciteti demokratik
– Poster 2: Përgjegjësia në hapësirën online – Kodi i Gazetarisë
– Poster 3: Përgjegjësia në hapësirën online – diskriminimi dhe gjuha e urrejtjes
– Poster 4: Përgjegjësia në hapësirën në internet – klik bejt tituj
– Poster 5: Përgjegjësia në hapësirën online – ankesat

Për më tepër informacione në broshurë

Gjuha e urrejtjes (Forumi – 16)

– Poster 1: Çfarë është Gjuha e Urrejtjes?
– Poster 2: Elementet e të folurit të urrejtjes
– Poster 3: Koncepte afër gjuhës së urrejtjes
– Posteri 4: Ndëshkimi i gjuhës së urrejtjes
– Poster 5: Mekanizmat për mbrojtjen nga gjuha e urrejtjes

Për më tepër informacione në broshurë

Thashethemet (Forumi – 16)

– Poster 1: Çfar janë thashethemet?
– Poster 2: Çfarë e përbën infrastrukturën anti-thashetheme?
– Poster 3: Cili është roli i aktivistëve anti-thashetheme?
– Poster 4: Si të bëhesh një aktivist kundër thashethemeve?
– Poster 5: Pse një strategji kundër thashethemeve?

Për më tepër informacione në broshurë

Arsimimi mediatik dhe Komunikimet Ndërkulturore (SEMM)

– Poster 1: Arsimimi mediatik dhe komunikimet ndërkulturore
– Poster 2: Përfitimet e lidhjes sëarsimimit mediatik dhe komunikimit ndërkulturor
– Poster 3: Roli i mediave në komunikimet ndërkulturore
– Poster 4: Çfarë pritet nga një profesionist i medias në fushën e komunikimeve ndërkulturore?
– Poster 5: Cila është korniza etike për raportimin e llojshmërive?

Për më tepër informacione në broshurë

DVD-ja e titulluar “Informata, video dhe dokumente tjera për ARSIMIMIN MEDIATIK” është projekti i parë i një pjese të anëtareve të Rrjetit.  I dedikohet shkollave fillore në Maqedoni. Distribucioni i saj është i lejuar nga ana Byrosë për zhvillimin e arsimit, ndërsa realizohet me ndihmën e Ministrisë së Arsimit.

DVD-ja e titulluar “Informata, video dhe dokumente tjera për ARSIMIMIN MEDIATIK” është projekti i parë i një pjese të anëtareve të Rrjetit.  I dedikohet shkollave fillore në Maqedoni. Distribucioni i saj është i lejuar nga ana Byrosë për zhvillimin e arsimit, ndërsa realizohet me ndihmën e Ministrisë së Arsimit.

Së bashku me DVD-në, deri te shkollat fillore dërgohen edhe fletushkat e titulluara Për arsimimin mediatik që është përpiluar nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. Në to, në një gjuhë të thjeshtë jepen përgjigjet e pytejeve: Çfarë është arsimimi mediatik?, Për kë është i rëndësishëm ai?, Me cilat mediume ka të bëjë?, Pse është i rëndësishëm? dhe se Si të vlerësohen me kritikë përmbajtjet mediatike?

Thirrja e MIM për propozime të projekteve: Promovimi i edukimit për media dhe informacion në qytete të vogla dhe zonat rurale

Instituti Maqedonas ipër Media shpall thirrje për propozime për projekte që synojnë përmirësimin e kapacitetit të organizatave të shoqërisë civile për të mbrojtur pluralizmin dhe liritë e mediave në Ballkanin Perëndimor. Thirrja është e hapur për organizatat e shoqërisë civile në Republikën e  Maqedonis së Veriut që operon në fushën e mediave, arsimit, të drejtave të njeriut ose barazisë gjinore. Afati i fundit për dorëzimin e koncepteve për propozimet e projekteve është 12 tetor 2020. Më shumë informacion në linkun.

Përgjigja nga Aleanca e arsimimit mediatik të mediave dhe informacionit COVID-19

Aleanca globale për partneritet për informacione dhe arsimim mediatik (GAPMIL), vlersoi se përhapja e dezinformatave dhe informacioneve të rejshme është njejtë si sëmundje- paraqitje problematike të cilat mund të jenë të infektuara, të rezikshme dhe, dhe në kohë të mandemisë – pyetje për jetë ose vdekje. Për atë shkak UNESKO dhe anëtarët e GAPMIL siguruan përgjigje për tu marrë me infodeminë e cila  përfshin një sër vebimaner, këmbimi i materialeve të nevojshme përmbajtje për përmbledhjen e turmave për MIL aktivitete kundër Kovid-19, drejtime, resurse arsimore, fushatë e ambasadorëve të rinjë komunikime nëpërmjet MIL Kliks etj. Të gjitha informacionet kanë qasje në këtë link. Rrjeti maqedonas për arsimim mediatik është është anëtare aktive GAPMIL nga vjet dheë është pjesë e Përgjigjës së Kovid-19. Kështuqë, për momen, në  listën me resurse gjenden dhe Udhëzimet për raportim të sigurt dhe profesional për koronavirusin të SHGM dhe SEMM.   Më shumë…

Rrjeti në kohën e Kovid-19: Filma pa pagesë për fëmijë dhe të ritu

 

Anëtarja më e re në rrjet, Planet-M, në bashkëpunim me platformën për video me kërkesë Cinesquare.net mundësoi që fëmijët dhe tinejxherët nga Maqedonia dhe 12 vende të tjera nga Ballkani pa pagesë të shikojnë 40 filma të platformës në segmentin i ashtuquajtur KidSqare.

E nevojshme është vetëm që fimija të regjistrohet me amilin e vet dhe pasvord në www.cinesquare.net/#/kidsquare ose në Android aplikacionin Cinesquare  e cila ka qasje në Google Play, a në vend që të paguaje, e fut kodin: GFF_Kids

Cinesquare (www.cinesquare.net) ngriti fushatë #StayHome dhe mundësoi  qasje pa pagesë deri te filmat edhe për më të riturit (shumica e filmave janë për 13+ dhe 16+, ndërsa ka edhe dhjetra të tjerë të shënuar me 18+).

Fushatë e MIM për përkrahjen e gazetarisë profesionale

 Gazetarë, redaktor dhe ekspert të mediumeve të spikatur dhe të nderuar dërgojnë mesazhe për rolin e gazetarëve dhe sfidat me të cilat përballen, për gazetrinë hulumtuese, transparencën dhe financimin e mediumeve, rolin e transmetuesve të shrbimit publik, me qëllim që qytatrët ti ndjekin se çka paraqet gazetaria profesionale dhe si ta njohin në një det informacionesh që arinë deri te ato. Lexo më shum…

Instituti i Studimeve të Komunikimit (ISK)

KONKURS PËR ZGJEDHJEN E EKIPEVE GAZETARESKE TË SHKOLLAVE TË MESME PËR SHËNIMIN E JAVËS EVROPIANE TË EDUKIMIT MEDIATIK 2020 “Bëhu mediatikisht aktiv/e”

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Instituti i Studimeve të Komunikimit (ISK) u bëjnë thirrje nxënësve të shkollave të mesme në vend që të paraqiten në konkursin “Bëhu mediatikisht aktiv/e” (#BeMediActive) dhe së bashku ta shënojnë Javën Evropiane të Edukimit Mediatik 2020. Nxënësit e shkollave të mesme duhet të dorëzojnë propozime për përgatitjen e storjeve gazetareske, që do t’i prodhojnë në partneritet me një nga mediat në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Lexo më tepër…

 Me konferencë dy-ditore u përmbyllën Ditët e Arsimimit Mediatik 2019

Nën organizim të Rrjetit për Arsimim mediatik me 14 dhe 15nëntor u mbajtë Konferencë „Ditët e Arsimimit mediatik 2019“, e cila është ngjarja përfundimtare nga e njëjti manifestim i cili filloi më 22 tetor.

Siç theksoi Drejtori i Agjencisë Zoran Trajcevski, në katër javët e kaluara janë realizuar aktivitete të shumta të përbashkëta me anëtarët e Rrjetit të Letërsisë Mediatike, duke përfshirë punëtori me mbi 300 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme, punëtori dhe takime me përfaqësuesit e grave dhe pensionistëve, ditë të hapura për vizita në ASHMA dhe institucione të tjera, përfshirë këtu edhe presidentin Stevo Pendarovski, vizitë në media. U mbajtën edhe shumë debate, diskutime në panel, vebinare dhe gjithashtu ndarja e Shpërbilimit Roberto Belichanec. Lexo më tepër

Aktivitetet e Ditëve të arsimimit mediatik 2019 edhe në Facebook 

Shkup, 22.10.2019 – Me qellim që numër më i madh i qytetarëve të jenë të informuar për aktivitet të cilat realizohen në lokacione të ndryshme në kuadër të Ditëve të arsimimit mediatik 2019, në rrjetin social Facebook janë krijuar ngjarje (events).

Informacione për aktivitetet nga java e parë të Ditëve të arsimimit mediatik (22.10.-27.10.2019) mud ti gjeni në linkun 

Aktivitetet nga java e dytë (28.10. – 04.11.2019) mund ti gjeni në linkun 

Aktivitetet nga java e tretë (04.11. – 11.11.2019) mund ti gjeni në linkun

Aktivitetet nga java e katërt (11.11. – 15.11.2019) mund ti gjeni në inkun

Ditët e arsimimit mediatik 2019

Nën organizim të Rrjetit për arsimim mediatik, nga 22 tetori deri më 15 nëntor 2019 do të mbahen Ditët e arsimimit mediatik. Në këtë mënyrë, vendi ynë përfshihet në shënjimin e javës së tetë Globale të informimit dhe arsimimit mediatik të UNESCO-s e cila do të zhvillohet nga 24 deri më 31 tetor. Gjatë 4 javëve, qytetarët maqedonas do të kenë mundësinë të marrin pjesë në tridhjetë punëtori, debate, vebinare, ditë të hapura dhe ngjarje të tjera të përqendruara në aspekte të ndryshme të arsimimit mediatik. Lexo më shumë…

Misioni i OSBE-së në Shkup bublikoi thirje publike për hulumtimin e arsimimit mediatik. Shkup, 4 korik 2019 – Misioni i OSBE-së në Shkup, sot publikoi thirje publike për angazhimin e ofruesit lokal të shërbimeve për përegaditjen e hulumtimit, respektivisht anketë e dizajnuar dhe grumbullim i të dhënave, për nivelin e arsimimit mediatik në Republiken e Maqedonisë së Veriut në vitin 2019. Më tepër…

DITA BOTËRORE E RADIOS DEDIKUAR DIAOGUT TOLERANCËS DHE PAQES

Me rastin e “Ditës Botërore të Radios”, UNESCO u bën thirrje radiove që të punojnë për të promovuar paqen përmes dialogut dhe pjesëmarrjes, si dhe për kapërcimin e dallimeve nëpërmjet shëqrimit për sfidat e përbashkëta për të cialt janë shqetsuar të gjithë. Këtë vit, më 13 shkurt 2019 (e Mërkurë), nën kujdesin e UNESCO-s, ndërkombëtarisht do të festohet edicioni I 8-të I Ditës Botërore të Radios nën moton “Dialog, Toleranc dhe Paqe”. Kjo moton bashkon nën-temat e mëposhtme: Promovimi i paqes përmes dialogut dhe pjesëmarrjes; dhe tejkalimi i dallimeve duke bashkuar sfida të përbashkëta shqetësimi për të gjithë.
Kjo ditë shënon një kohë kur njerëzit në mbarë botën festojnë radio dhe kontributin e saj në jetën tonë ndërsa informon, edukon dhe bashkon. I bashkon njerëz dhe komunitete nga të gjitha prejardhjet për të nxitur dialog pozitiv për ndryshime. Radio, sipas UNESCO-s, është “mediumi i përsosur për t’u bërë ballë thirrjeve për dhunë dhe përhapjes së konfliktit, veçanërisht në rajone që janë potencialisht më të ekspozuara ndaj realiteteve të tilla”. Radio programet që ofrojnë një platformë për dialog dhe debat demokratik për çështje të tilla si migracioni ose dhuna ndaj grave mund të ndihmojnë në rritjen e vetëdijes midis dëgjuesve dhe të inkurajojnë të kuptuarit e perspektivave të reja në hapjen e rrugës për veprim pozitiv.
Radio gjithashtu mund të ndërtojë tolerancë dhe të tejkalojë dallimet që ndan njerëzit duke i bashkuar ata për qëllime të përbashkëta, të tilla si sigurimi i arsimit për fëmijët ose zgjidhja e problemeve shëndetësore lokale.
Në faqen zyrtare kushtuar Ditës Botërore të Radios 2019, postohet informacioni me ide për shënimin e kësaj dite dhe materiale të shumta në dispozicion për shkarkim dhe përdorim falas.
Ju ftojmë të na bashkoheni në Ditën Botërore të Radios 2019, për të festuar ndikimin e radios në përpjekjen për një botë më paqësore dhe më tolerante. Nëse jeni duke organizuar një ngjarje të veçantë ose një program që korrespondon me temën, këshillohet që ta raportoni atë në faqen e internetit: www.worldradioday.org, dhe për më shumë informacion mund të regjistroheni në: http://eepurl.com/bH77oj.

SHKOLLA E LARTË E GAZETARISË

 Arsimimi mediatik nuk mësohet mjaftueshëm në arsimin fillor

Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, në kuadër të projektit tre-vjeçar të “Koalicionit për arsimim Mediatik”, organizoi një konferencë me temë: “Edukimi i mediave në arsim – një parakusht për pjesëmarrjen e të rinjve në proceset sociale dhe politike në Maqedoni”, mbajtur në 2018/12/18 zoti në Shkup.

Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 100 studentë, profesorë, mësues, aktivistë qytetarë të cilët ishin pjesë e gazetës së shkollës së mesme “Medium” dhe Koalicioni për arsimim Mediatik, përfaqësues të BZHA dhe MASH.

Më shumë informacion në këtë link

Media Plus

Analizë për arsimim mediatik tek të rinjtë në kuadër të projektit “ Qytetar i arsimimuar mediatikisht Për nder pa sters gjeje lajmin e duhur

Shoqata Media Plus – Shtip në kuadër të projektit për arsimim mediatik I cili realizohet me përmbajtje nga Metamorfozis, dhe në bashkëpunim me radio kanall 77, publikoi Analizë e bazuar në anketat të realizuara në më shumë qytete të pjesës perendimore të vandit.

Edhe pse për arsimimin mediatik mësohet në shkollë në klasë të tretë, të paktën ashtu tregojnë kopetentët, përsëri një pjesë e qytetarëve, parasegjithash të rinjtë mediatikisht janë të arsimuar. Sipas anketave që I bëri kanall 77 në tre qytete në pjesën lindore të Maqedonisë , pjesërisht komfirmohet ajo- tregon analiza.

Më shumë informacion në këtë link

Ganimed

 

Manastir u shënua java e arsimimit mediatik

Në kuadër të projektit “Temë për dilemë”, si pjesë e projektit “Përmes të menduarit kritik deri te qytetarë me aftësi mediatike – KriTink”, nga data 5 deri më 9 nëntor 2018, për herë të parë me një numër të madh aktivititetesh në Manastir, u shënua java e arsimimit mediatik. Theksi i veçantë ishte te projkti i realizuar nga shoqata Ganimed nga Manastiri së bashku me partnerin mediatik TV 21, ishte te liria e mediumeve, liria e të shprehurit dhe aftësia mediatike si mendim kritik tek të rinjtë.

Projekti filloi me punëtori për nxënësit e shkollave të mesme, duke vazhduar me një garë, kurse gjatë javës mediatike u shpall konkurs në temë “Arsimimi mediatik dhe të menduarit kritik”, në dy kategori: poster me slloganin më të mirë dhe posteri me citatin më të mirë. Më shumë informata në këtë link

КriTinkАSHMAA

 

Fitues të granteve nga projekti “KriTink e vizituan Аgjencinë

Shkup, 05.11.2018 Fitues të grantit nga programi për grante të vogla, të projektit “Përmes mendimit kritik deri te qytetarë me aftësi mediatike – KriTink”, organizuar nga Fondacioni Metamorfozis dhe Eurotink – Qendra për strategji evropiane, më 2 nëntor e vizituan Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Përfaqësuesit e organizatave civile patën mundësi që të njihen me kompetencat e Agjencisës dhe punën e saj të përditshme, projektet ne interes më të gjërë publik dhe mundësinë për parashtrimin e shkresave për punën e radiodifuzerëve, mediumeve të shtypit dhe operatorët kabllor. Theks i veçantë u vë në aktivitetet për zhvillimin e arsimimit mediatik në Republikën e Maqedonisë, funksionin dhe aktivitetet e Rrjetit për arsimim mediatik, me udhëzimet se si edhe organizatat civile të bëhen pjesë e saj.

Më tepër…

ISK

 

 ISK e paralajmëron Javën kundër lajmeve të rrejshme nga data 12 e deri më 18 nëntor

Instituti për studime komunikuese (ISK) në kuadër të projektit  „Arsimimi për lajmet dhe arsimimin digjital“  të MIM, IKS, SSNM, dhe MDI nga Londra, përgaditën  një sërë trajnimesh, debates, kuize online dhe video, Java kundër lajmeve të rrejshme si pjesë e e cila do të mbahet në periudhën nga 12 deri më 18 nëntor.

Aktivitetet kanë pëe qëllim të nxisin të menduarin kritik dhe të ngrisin vetëdijen për dëmin e lajmeve të rrejshme, manipulimet dhe dezinformatat, që i bëhet tërë shoqërisë.

КriTink

 

 

 Takimi njoftues me grantistët e programmit për grante të vogla nga projekti “Përmes mendimit kritik deri te qytetarë me aftësi mediatike – KriTink

Në kuadër të programit për grante të vogla nga projekti “Përmes mendimit kritik deri te qytetarë me aftësi mediatike – KriTink”, më 19 tetor 2018, në Qendrën Civile të resurseve Shkup, u realizua takimi njoftues për grantistët. Në kuadër të takimit, gjashtë grantistët nga gjashtë rajonet e ndryshme planore të Maqedonisë, përmes prezantimit të projekteve të tyre, kishin mundësi që të njoftojn opinionin me to, si dhe të shkëmbejnë ide për zbatimin e mëtutjeshëm të aktiviteteve.

Në mënyrë shtesë, takimi i shfrytëzua për trajnim në të cilin grantistëve u janë dhënë drejtime për udhëheqjen e projekteve, për planin e monitorimit dhe vlerësimit të aktiviteteve të implementuara, si dhe për mënyrën se si do t’i bëjnë të dukshme projektet për opinionin e gjërë.

Më tepër…

 

MIM ASHMA

Realziohet punëtori në temën “Forcimi i Rrjetit për arsimimin mediatik në R. Maqedonisë përmes shkëmbimit të përvojave”

Më 21 shtator 2018, Instituti i mediumeve të Maqedonisë në bashkëpunim me Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi punëtori në temën “Forcimi i Rrjetit për arsimim mediatik në R. Maqedoni përmes shkëmbimit të përvojave”. Qëllimi i kësaj ngjarje ishte shkëmbimi i përvojave për strategjitë dhe aktivitetet e nevojshme gjatë planifikimit të projekteve për arsimimin mediatik, si dhe praktikat e mira të dala nga bashkëpunimi ndërmjet faktorëve relevant, me përkushtim ndaj shembullit të Republikës së Irlandës, ku funksionon rrjeti për arsimim mediatik dhe ky koncept ka përkrahje të madhe nga institucionet dhe shoqëria.

Lexo më shum..

Instituti i mediave të Maqedonisë

Vetërregullimi efikas dhe qytetar të arsimuar mediatik për komunikim të përgjegjshëm onlajn

Nxitja e mendimit kritik dhe arsimimit mediatik te shfrytëzuesit e rrjeteve sociale, ngritjen e kulturës poltike të komunikimit, vetërregullim efektiv dhe të pavarur onlajn dhe zbatim të denjë të ligjeve, janë disa nga propozimet në aspekt të zgjidhjes së problemeve gjatë komunikimit në internet-hasirën, e që u potencuan në konferencën “Të drejtat dhe obligimet gjatë komunikimit në internet”, të mbajtur më 26 prill 2018.

Ngjarja u organizua nga IMM në kuadër të projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, me titull “Forcimi i ekspertizës gjyqësore për lirinë e të shprehurit dhe për mediumet në Evropën Juglindore (JUFREX)”.  Më shumë informata në linkun https://mim.org.mk/mk/novosti/1087-efikasna-samoregulacija-i-mediumski-pismeni-gragjani-za-odgovorno-komuniciranje-onlajn

visoka-skolaSHKOLLA E LARTË PËR GAZETARI

Konkurs për nxënës të shkollave të mesme, për prodhimin më të mirë mediatik “Shprehu përmes mediumeve”

Shkolla e lartë për gazetari dhe marrëdhënie me publik, këto ditë publikoi konkursin për prodhim më të mirë mediatik (fototregim, poster ose video njëminutëshe) të përpunuara nga nxënës të shkollave të mesme në temën “Do të doja që komuna ime të…”. Konkursi zgjatë deri më 29 prill 2018, kurse tri punimet më mirë të plasuara do të fitojnë shpërblime (tablet, celular, kamerë GoPro), ndërsa autorët e 100të punimeve më të mira do të marrin pjesë në kapin veror njëjavor për arsimim mediatik në qershor.

Konkursi është pjesë e aktiviteteve për avancimin e arsimimit mediatik në arsimin e mesëm në Maqedoni, kurse më tepër informata lidhur me kushtet e konkurrimit si dhe formularin për paraqitje mund të gjeni në: http://medium.edu.mk/srednoskolski-medium/izrazi-se-preku-mediumite.

Forumi Rinor

Në fokusin e “Arsimimit mediatik rinor” janë të rinjtë, vetëdija e të cilëve për arsimimin mediatik nuk ekziston ose është në nivel të ulët, por që kanë interes të marrin pjesë në ndarjen kualitative të ideve dhe qëndrimeve të tyre, si dhe të informojnë për ngjarje dhe ndodhi – qëllimi përfundimtar i të cilëve është shkaktimi i ndryshimeve shoqërore.Projekti “Arsimimi mediatik rinor” do të mundësojë tri trajnime gjatë uikendit për 60 të rinjë nga Shkupi, Velesi dhe Tetova dhe një trajnim për organizata civile që do të rezultojnë me produksion të përmbajtjeve edukative për lirinë e të shprehurit te të rinjtë nga bashkësitë e margjinalizuara, pa dallim të gjinisë, etniksë, statusit social dhe identitetit sekusal dhe gjinor. По реализацијата на обуките, учесниците низ процес на менторство ќе работат на креирање на медиумски производи – Pas realizimit të trajnimeve, nxënësit përmes procesit të mentorimit do të punojnë në krijimit të prodhimeve mediatike.

 

Linke

http://www.nms.org.mk/mk/neevest-povik-za-uchestvo-na-rabotilnici-za-mediumska-pismenost/

http://www.medium.edu.mk/inicijativi-vesti/490-semm-uvazhi-sedum-zhalbi-za-neetichko-novinarstvo-inicirano-od-srednoshkolci

http://www.medium.edu.mk/inicijativi-vesti/489-mladinska-mediumska-pismenost-vo-skopje

http://medium.edu.mk/inicijativi-vesti/487-video-mladinska-mediumska-pismenost-vo-veles

http://www.mladi.mk/kategorii/obrazovanie/neevest-povik-za-uchestvo-na-rabotilnici-za-mediumska-pismenost/

https://www.youtube.com/watch?v=RBTCQnCPATI

https://www.youtube.com/watch?v=49wwlVQYxhs

https://www.youtube.com/watch?v=eaVuyZQrlvA&t=139s

Rrjeti në kohën e Covid-19: Serioziteti dhe Përgjegjësia tek Mediumet – Anëtarët e Rrjetit

Shërbimi i transmetimit publik MRT transmeton një program të veçantë “Klasë TV” i destinuar për zotërimin më të lehtë të programeve për studentët në kushtet e ndërprerjes dhe zbatimit të orëve të rregullta në shkolla. Në të njëjtën kohë, MRT1 brenda programit të mëngjesit “Maqedonia në mëngjes” çdo ditë informon për pandeminë dhe ekspozon dezinformatat në lidhje me pandeminë. Gjithashtu, mediat private – anëtare të Rrjetit – bënë përpjekje shtesë për të mbuluar temat e Covid-19 në një kohë dhe në mënyrë profesionale, ose duke siguruar më shumë hapësirë informacioni nga burimet përkatëse brenda skemës së tyre të rregullt të programimit (si në rastin e Radio Kanal 77), ishte përmes prezantimit të programeve plotësisht të reja (të tilla si TV Plus lokale në Kumanovë i cili prezantoi një program live Studio +) kushtuar intervistave me njerëz të rëndësishëm, transferimit të informacionit nga burime të besueshme, transmetimit falas të videove edukative nga MZ dhe komunikimit me qytetarët.

MIM ka publikuar dy doracakë për arsimimin mediatik

 Instituti maqedonas për media ka publikuar dy doracakë për trajnues nga fusha e arsimimit mediatik dhe informimit. Doracaku për gazetarët, nga autorët Dr. Radmilla Rangellov Jusoviq dhe Nedim Krajishnik, është i destinuar për trajnues të cilët do të punojnë dhe do të ligjerojnë arsimiminim mediatik dhe informimin të fëmijëve të moshës së shkollës. Doracaku përmban rekomandime për organizimin e orëve në shkollë, si dhe tema konkrete të cilat janë të lidhura me arsimimin mediatik dhe informimin. Lexo më shum…

Konkursi i dytë nga Programi i Granteve të Vogla – KritTink
Fondacioni Metamorphosis dhe Eurotink – Qendra për Strategji Evropiane u drejtohet organizatave locale qytetare të interesuara dhe mediumeve me ftesë për të mare pjesë në sesioent informative në lidhje me Programin për grante të vogla në kuadër të projektit „Me mendim kritik deri te qytetarët me arsimimim me aftësi mediatike KriTink“. Konkursi me grante të vogla është i dyti nga dy ciklet. Programet për grante të vogla edhe është publikuar më 31 maj, ndërsa do hapet më 15- qershor 2019. Në kuadër të ciklit të dytë është e paraparë 10 grante me të cilat do të përmbahen pfojekte nga 8 – plane regjonale në Maedoni. Do të ndahen grante individuale me vlerë pmes 6000 dhe 7000 uro. Lexo më shumë

SHKOLLA E LARTË E GAZETARIS

MAMIL i përzgjodhur mes 10 projekteve më të mira për arsimim mediatik në Evropë
Komisioni Evropian ka zgjedhur projektin MAMIL të Shkollës së Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, si një nga 10 projektet më të mira të arsimimit mediatik në Evropë për vitin 2019.

Më 19 Mars, në Bruksel, zyrtarët e shkollës së mesme do të prezantojnë aktivitetet e tyre për promovimin e arsimimit mediatik në media, duke u përpjekur të fitojnë një nga tre çmimet prestigjioze të dhëna nga Komisioni Evropian: çmim për projektin më inovativ të arsimimit meadiatik në media; çmim për projektin më arsimor të arsimimit mediatik në media; dhe një çmim projekti me potencialin më të lartë për promovimin e letërsisë në media.

Lexo më shumë…

SHKOLLA E LARTË E GAZETARIS

MEDIAT – Revista e Shkollës së Mesme

Për herë të katërt, Shkolla e Gazetarisë dhe Marrëdhëniet me Publikun organizoi ditën e arsimimit mediatik  për nxënës të shkollave të mesme nga Maqedonia.  Gjithsejtë tetë media në total: gazeta e përditshme Nova Makedonija, MRT1 Promo, TV21, TERA TV (Manastir) dhe TV Plus (Kumanovo), TVVis Strumica, Makfax dhe Radio MOF ishin mysafir  të mbi 130 studentëve nga Shkupi, Dibra, Valandova, Bogdanci, Kavardarci, Velesi, Manastiri , Kumanova, Sv. Nikole. Studentët ishin në gjendje të mësojnë më shumë rreth funksionimit të redaksive të ndryshme dhe mediave nga gazetarët e tyre pritës, të diskutojnë profesionin e gazetarisë dhe të mësojnë më shumë rreth standardeve profesionale të gazetarisë.

Më shum informavione në këtë link

Instituti maqedonas i mediumeve  

Rekomandime për integrimin e konceptit të arsimimit mediatik në sfera të ndryshme të shoqërisë

Më 13 dh 14 nëntor 2018, Instituti maqedonas për mediume organizoi vizitë studimore për përfaqësuesit nga rjeti maqedonas i arsimimit mediatik dhe rjetit Irlandez për arsimim mediatik në Dablin, Republika e Irlandes.

Në vizitën studimore morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale, Shërbimi i Parë Programor të Radiotelevizionit Maqedonas, MIM, Institutit për Studime të Komunikimit, si dhe organizata të shoqërisë civile Metamorfosis dhe ” Conedu Global.

Publikimi me rekomandime për integrimin e konceptit të shkrim-leximit në media në sfera të ndryshme sociale (bashkangjitur) është rezultat i informacionit, përvojës dhe njohurive të marra gjatë një vizite në Irlandë, si dhe sugjerimeve të pjesëmarrësve të studimit studimor në një takim të mbajtur në Irlandë.

FORUMI ARSIMOR I TË RINJËVE

U mbajt tryeza e rrumbullakët “Sfidat dhe problemet e gazetarëve të rinj”
Më 20 shkurt 2019, në Klubin e Gazetarëve u mbajt tryeza e rrumbullakët “Sfidat dhe Problemet e Gazetarëve të Rinj” në kuadër të Projektit të Shprehjes së Rinisë të financuar nga Bashkimi Evropian, i organizuar nga Radio MOF dhe Rinia e Edukimit Rinor.

Lexo më shumë…

Shoqata Diverziti Meda 

Arsimimi mediatik në piadestal në Alsat-M

Alsat-M ishte mysafir i një punëtorie për arsimim mediatik për të punësuarit e vet në kuadër të projektit „KriThink“ i financuar nga Unioni Europian. Në „in – haus“  trajnimin që e raelizuan ekipi i Diverziti Media morën pjesë gazetarë dhe udhëheqës të emisioneve, ndërsa fliteshte për për rruajtjen e gjuhës së urejtjes , veçanërisht për atë se si transmetohen lajme dhe informaione. Gjithashtu theksi u vu mbi rezikshmërinë nga „Lajmet e rejshme“ të cilat miren nga medium të tjera. Pjesëmarrësit ofruan mendimet dhe përvojat e tyre se si të merren me këto fenomene negative që ndikojnë në besueshmërinë e gazetarisë, veçanërisht në lidhje me atë se sa e rëndësishme është që informacioni të verifikohet para se të transmetohet në publik.

Më shumë informacion në këtë link

MIM

Vizitë studimore për ndërtimin e kapaciteteve të Rrjetit të arsimimit mediatik në Maqedoni
Më 13 dhe 14 nëntor, MIM organizoi një vizitë studimore për përfaqësuesit e Rrjetit të arsimimit emdatik nga Maqedonia në Rrjetin Irlandez të arsimimit medatik në Dublin, Republika e Irlandës. Qëllimi i vizitës ishte shkëmbimi i njohurive, përvojës dhe praktikave midis përfaqësuesve përkatës të dy rrjeteve dhe u organizua si pjesë e projektit “Forcimi i Ekspertisë Gjyqësore për Lirinë e Shprehjes dhe Media në Evropën Jug-Lindore (JUFREX)”.

Më shumë informacione në këtë  link

visoka-skolaSHKOLLA E LARTË PËR GAZETARI

U ndanë shpërblimet e konkursit “Shprehu përmes mediumeve”

Në konkursin “Shprehu përmes mediumeve” në temën “Do të doja që në komunën time të…” vendin e parë e fituan një grup nxënësish nga SHMK “Mitko Penxhukliski” Kratovë, vendi i dytë i takoi nxënësit Stefan Mitiq nga Gjimnazi “Orce Nikollov” nga Shkupi, ndërsa vendin e tretë e fitoi Bera Ahmetaj nga SHMTK “Mihajllo Pupin” nga Shkupi Shpërblimet u ndanë më 10 maj 2018, ndërsa konkursi u organizua nga Shkolla e lartë për gazetari dhe marrëdhënie  me publik, në bashkëpunim me Institutin për dallime nga Londra, si dhe gazetën ditore “Nova Makedonija”.

Më tepër…

Ganimed

 

 

Konkurs i nxënësve të shkollave të mesme në Manastir me temë Arsimimi mediaik dhe të menduarit kritik

Shoqata GANIMED nga Manastiri gjatë dy javëve të kaluara me sukses i ka realizuar shtatë punëtoritë, të parapara për 140 nxënës të shkollave të mesme të Manastirit prej 7 shkollave të këtij qyteti. Punëtoria e fundit u mbajt më 1 nëntor 2018 së bashku me njëzet nxënës të SHMSH “Kuzman Shapkarev” Qëllimi kryesor i këtyre punëtorive është edukimi joformal i shkollarëve të mesëm për arsimimin mediatik, përmes stimulimit të mednimit kritik, pluralizimit të qëndrimeve dhe përhapjes së vlerave demokratike.

Më tepër…

GANIMED

 

 

Punëtori me shkollarë të mesëm nga shtatë shkolla të mesme nga Manastiri në kuadër të projektit “Temë për dilemë”

Në kuadër të projektit “Temë për dilemë” më 22 tetor 2018 në Manastir, filluan që të realizohen punëtori me shkollarë të mesëm nga shtatë shkollat e mesme të Manastirit. Punëtoritë parashohin arsimimn mediatik të rreth 140 nxënësve të shkollave të mesme nga Manastiri, zgjerimin e arsimit të tyre formal dhe më e rëndësishmja prej gjithave rritja e vetëdijes në kontekst të mendimit kritik dhe selektimit të përmbajtjeve mediatike.

Projektin e realizon Shoqata GANIMED nga Manastiri me partnerin mediatik TV 21 dhe është pjesë e projektit “Përmes mendimit kritik deri te qytetarë me aftësi mediatike – KriTink” që është realizuar nga Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis” dhe “Evrotink” – Qendra për strategji evropiane. Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian.

Më tepër…

 

KRI THIK

КriТink – projekti për arsimimin mediatik me ftesë për grante të vogla

Më 1 qershor u realizua ngjarja fillestare e projektit “Përmes të menduarit kritik deri te qytetarë me aftësi mediatike – KriTink” e fondacionit Metamorfozis dhe Evrotink, që do të realizohet gjatë 3 viteve të ardhshme, me përkrahje të Bashkimit Evropian. Qëllimi është që të nxitet bashkëpunim në fushën për zhvillimin e mendimit kritik dhe arsimimit mediatik në frymën e transparencës dhe bashkëpunimit me të gjitha palët e interesuara. Gjatë kësaj u paralajmërua edhe thirrja e parë për 16 grante të vogla, në shumë prej 5-7000 euro për grant, për të cilët mund të paraqiten të gjitha organizatat civile. Paraqitja zgjat deri më 6 korrik 2018, deri në ora 17. vetëm online përmes formularit për aplikim në internet faqen zyrtare të këtij projekti.

Lexo më tepër…

STRET

Nxënës nga Maqedonia, Kroacia dhe Lituanija mblodhën mjete” përmes auksionit të heshtur të fotografive dhe porosive filantropike”

Të premten (më 4 maj) në Qendrën inovative të Telekomit mbajtur u realizua ngjarja STRET GALA për mbledhjen e fondeve  përmes ankandit heshtur të fotografive. Vizitorët bënë annkand për fotografitë e nxënësve të Shkupit, Rijekës dhe Radvilishkis që ishin pjesë e fushatës “Mirësia është e gjithkund rreth nesh, ne vetëm duhet ta njohin”. Shuma totale e realizuar nga shitja është në vlerë prej 11.200 denarë. Mjetet e mbledhura studentët në mënyrë të pavarur do të vendosin se si do ti dhurojnë ose përdorin, duke aplikuar parimet e qëndrueshmërisë dhe donacioneve strategjike për të cilët kanë mësuar në fazat e mëparshme të projektit. Projektin “Sot nxënës- nesër sipërmarrës përgjegjësë” e  koordinuan Shoqata për Inovacione Sociale “ARNO”, dhe është zbatuar në Maqedoni, Kroaci, Lituani dhe Belgjikë, në kuadër të projektit Erasmus + me përkrahje të Komisionit Evropian. Më tepër informata në linkun:://mim.org.mk/mk/novosti/1087-efikasna-samoregulacija-i-mediumski-pismeni-gragjani-za-odgovorno-komuniciranje-onlajn

PROMOVOHET DVD PËR ARSIMIMIN MEDIATIK PËR SHKOLLAT FILLORE

Shkup, 25.01.2018. – Në kuadër të përpjekjeve për nxitjen e zhvillimit të arsimimit mediatik, Agjencia sot promovoi projektin e parë së bashku me disa anëtare të Rrjetit për arsimim mediatik – DVD dedikuar shkollave fillore në Republikën e Maqedonisë.Projekti u financua nga Agjencia, kurse u përkrah nga Byroja për zhvillimin e arsimit, si dhe Ministria e Arsimit e cila në periudhën e ardhshme do të distribuojë DVD-në nëpër të gjitha shkollat në Republikën e Maqedonisë.

Në këtë DVD gjenden materiale, video spotem, Konventa për të drejtat e fëmijëve si dhe fletushka e Avokatit të Popullit në të cilën shpjegohen të drejtat e fëmijëve dhe mënyra se si mund të realizohen ato. Materialet do të shfrytëzohen nga arsimtarët gjatë shtjellimit të temave në lidhje me mediumet, si dhe qëllimi i tyre është që të mësojnë nxënësit se si të pranojnë informatat, si të caktojnë prejardhjen e tyre dhe të ndërtojnë një qasje kritike ndaj përmbajtjeve mediatike.

„Rëndësia e këtij projekti është e dyfishtë, sepse nga njëra anë mësimdhënësit marrin video materiale konkrete si dhe me shkrim prej të cilave mund të inspirohen dhe që do të mund t’i shfrytëzojnë si mjete bazë me të cilat arsimimin mediatik e fusin në shkollat fillore, kurse nga ana tjetër, bashkëpunimi me Rrjetin jashtë saj fillon të funksionojë” – theksoi drejtori i Agjencisë, d-r Zoran Trajçevski, me rastin e promovimit.

Në këtë event morën fjalë edhe përfaqësuesit e Shkollës së lartë për gazetari dhe marrëdhënie me publik, Konedu Global, Evrotink – Qendra për strategji evropiane dhe Avokati i popullit, të cilët folën për përmbajtjen e materialeve me të cilat dhanë një kontribut për projektin dhe njëherit shprehën kënaqësitë e tyre për bashkëpunimin e deritanishëm. Materialet për DVD-në u siguruan edhe nga ana e Agjencisë, Instituti për mediume në Maqedoni, Metamorfozis, NVO Infoqendra, Transparencë Maqedoni, dhe Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut.

visoka-skolaShkolla e lartë për gazetari

Konferenca “Arsimimi mediatik si parakusht për shoqëri civile aktive”

Më 27 tetor 2016, u realizua konferenca “Arsimimi mediatik si parakusht për shoqëri civile aktive”, në të cilën u prezantua raporti nga hulumtimi “Arsimimi mediatik në Maqedoni: lidhëza që mungon për një shoqëri civile aktive”. Ngjarja u organizua nga Shkolla e lartë për gazetari dhe marrëdhënie me publik në parnteritet me Institutin për dallime në mediume nga Londra dhe me gazetën ditore “Nova Makedonija”, e që u përkrah edhe nga Bashkimi Evropian. Më shumë informata për publikimin, për konferencën dhe për aktivitete dhe informata tjera gjinden në Shkollën e lartë për gazetari dhe marrëdhënie me publik: http://www.medium.edu.mk/

visoka-skolaSHKOLLA E LARTË PËR GAZETARI

Konferencë “Arsimimi mediatik në Maqedoni: brenda ose jashtë arsimit”

Më 22 shkurt 2018 në Shkup u realizua konferenca “Arsimimi mediatik në Maqedoni: brenda ose jashtë arsimit”, në të cilën u theksua nëvoja për trajnime të vazhdueshme të kuadrit mësimor në shkollat fillore dhe ato të mesme. Ngjarja u organizua nga Shkolla e lartë për gazetari dhe marrëdhënie me publik në partneritet me Institutin për dallime në mediume (IDM) nga Londra si dhe gazeta ditore “Nova Makedonija”. Më tepër informata në lidhje me konferencën në këtë link: http://medium.edu.mk