За Агенцијата

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е независно регулаторно тело кое е надлежно за регулација на телевизиите, радијата и аудиовизуелните медиумски услуги по барање, а ограничени надлежности има и врз операторите на електонски комуникациски мрежи (кабелски оператори) и издавачите на печатени медиуми.

Во 1997 година, со формирањето на Советот за радиодифузија како регулаторно тело, отпочна процесот на независна регулација на приватните радио и телевизиски станици и Јавниот радиодифузен сервис. Во 2014 година, по стапувањето во сила на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како негов правен следбеник продолжи Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во рамки на Агенцијата беа воспоставени двата органа: Директор и Совет на Агенцијата.

На 15-та седница одржана на 28 март 2019 година, Советот на Агенцијата го усвои документот Политика за медиумска писменост . Документот е изработен од генералниот секретар на ЕАВИ Паоло Челот, во рамките на проектот „Зајакнување на судската експертиза за слободата на изразување и за медиумите во Југоисточна Европа (JUFREX). Пред да биде усвоен документот, на веб страниците avmu.mk и mediumskapismenost.mk, беше отворена јавна расправа по неговиот текст и истиот беше доставен до сите членки на Мрежата за медиумска писменост.

Во насока на развој и промоција на медиумската писменост, Агенцијата со експертска поддршка, изработи Програма за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија, со важност за периодот 2016-2018. Во март 2019 година беше усвоен Извештај со спроведувањето на оваа програма.

 

mak.slika