Përgjigja nga Aleanca e arsimimit mediatik të mediave dhe informacionit COVID-19

 

Aleanca globale për partneritet për informacione dhe arsimim mediatik (GAPMIL), vlersoi se përhapja e dezinformatave dhe informacioneve të rejshme është njejtë si sëmundje- paraqitje problematike të cilat mund të jenë të infektuara, të rezikshme dhe, dhe në kohë të mandemisë – pyetje për jetë ose vdekje. Për atë shkak UNESKO dhe anëtarët e GAPMIL siguruan përgjigje për tu marrë me infodeminë e cila  përfshin një sër vebimaner, këmbimi i materialeve të nevojshme përmbajtje për përmbledhjen e turmave për MIL aktivitete kundër Kovid-19, drejtime, resurse arsimore, fushatë e ambasadorëve të rinjë komunikime nëpërmjet MIL Kliks etj. Të gjitha informacionet kanë qasje në këtë link. Rrjeti maqedonas për arsimim mediatik është është anëtare aktive GAPMIL nga vjet dheë është pjesë e Përgjigjës së Kovid-19. Kështuqë, për momen, në  listën me resurse gjenden dhe Udhëzimet për raportim të sigurt dhe profesional për koronavirusin të SHGM dhe SEMM.   Më shumë…

Webinaret e planifikuara falas mbulojnë një larmi temash MIL, dhe janë të hapura për njerëz të të gjitha moshave:

23 prill, 16:00-16:45  (sipas kohës së parisit), webinar me ambasadorin e të rinjve të GAPMIL

Tema: “Rinia, informacioni dhe KOVID-19”

30 Prill, webinar me një ekspert nga GAPMIL

Tema: “Përgjigja MIL ndaj informacionit”

7 maj, webinar me një ekspert nga GAPMIL

Tema: “Prindëri MIL”

Tema: “Rastet e punësimit të të rinjve për t’u marrë me dezinformata në lidhje me KOVID-19”

21 maj, pyetje dhe përgjigje përmes Twitter me një ekspert GAPMIL

Tema: “MIL dhe KOVID-19”

Uebinaret do të mbahen në faqen MILIC CLICKS në Facebook:https://www.facebook.com/MILCLICKS/

Për tu informuar mbi mirëmbajtjen e uebfaqeve, kontrolloni sitin rregullisht Përgjigja nga GAMIL ose MIL KLIKS

Duke pasur parasysh faktin se lista është e hapur – të gjithë anëtarët e Rrjetit që planifikojnë ose duan të organizojnë uebfaqe për tema që lidhen me MIL dhe KOVID-19, mund të aplikojnë.

MILL CLICK është një risi e mediave sociale të drejtuar nga UNESCO. MILL KLIKAT është një mënyrë që njerëzit – veçanërisht të rinjtë – të fitojnë kompetenca në media dhe shkrim-lexim informacioni (MIL) në përdorimin e tyre të zakonshëm të përditshëm të Internetit dhe mediave sociale, si dhe të angazhohen në edukimin e kolegëve në një atmosferë kërkimi dhe loje. duke e lidhur, shkëmbyer dhe shoqërizuar.Më tëpër informata në https://en.unesco.org/MILCLICKS

Komponentët e ndryshëm të Përgjigjes së Aleancës për MIL të KKOVID – 19 mundët lirisht të shfrytëzohen.