Misioni i OSBE-së në Shkup bublikoi thirje publike për hulumtimin e arsimimit mediatik

Shkup, 4 korik 2019 – Misioni i OSBE-së në Shkup, sot publikoi thirje publike për angazhimin e ofruesit lokal të shërbimeve për përegaditjen e hulumtimit, respektivisht anketë e dizajnuar dhe grumbullim i të dhënave, për nivelin e arsimimit mediatik në Republiken e Maqedonisë së Veriut në vitin 2019.

Thirja publike mund të shihet në linkun më poshtë: https://procurement.osce.org/tenders/engagement-local-service-provider-produce-survey-design-and-field-data-collections-level

Ofertat për thirjen publike duhet të dorëzohen në zyrën e Misionit të OSBE-së në Shkup, më së voni deri më 18 korik 2019 – ora 12.