covecki prava
Materiale të tjera për të drejtat e njeriut

 Të drejtat e fëmijëve nuk kanë rënë nga Marsi “, është web loj e shpejtë në maqedonisht dhe shqip përmes së cilës fëmijët mund, në një mënyrë interaktive dhe argëtuese, të njihen me Konventën për të Drejtat e Fëmijëve. Loja është porositur nga UNICEF Shkup dhe është zhvilluar në bashkëpunim me Avokatin e Popullit të Republikës së Maqedonisë. Në këtë lojë, anëtarët e Konventës janë shkruar në një gjuhë të kuptueshme për fëmijët dhe shoqërohen me ilustrime vizatimore. Fëmijët në lojë, nëpërmjet identifikimit me imazhe imagjinare të të huajve, luajnë loja me uitjen e luleve, të gjuajnë balona, të luajnë ndjekje dhe të vizatojnë grafite. Në këtë mënyrë, ata shprehin krijimtarinë e tyre, dhe me secilën detyrë të përfunduar shpërblehen me një të drejtë të re të fëmijës, në formën e udhëzimeve. Pas përfundimit të të gjitha niveleve, lojtari merr një Certifikatë për Ambasador i të Drejtave të Fëmijëve. Në lojë, mund të gjenden materiale dhe video shtesë për të drejtat e fëmijëve, si dhe një fushë për paraqitjen e një ankese tek Avokati i Popullit.

 Për të filluar lojën, ju vetëm duhet të klikoni në link– http://detskiprava.mk/games/

UDHËZUES PËR SHFRYTËZIMIN E MATERIALEVE PËR TË DREJTAT E NJERIUT TË FËMIJËVE

Arsimimi mediatik është i lidhur ngushtë me realizimin e më shumë të drejtave të njeriut, veçanërisht me të drejtën e lirisë së shprehjes. Për atë arsye në këtë DVD janë përfshi edhe material të cilat I siguroi Avokati I Popullit I Republikës së Maqedonisë, qëllimi I të cilit është që fëmijët të njihen me të drejtat e tyre dhe me mënyrën sit i realizojnë.

Në këtë segment të DVD-së, së pari mund të gjesh “Konventën për të drejtat e fëmijës në një gjuhë të kuptueshme për fëmijët” në gjuhën maqedone, shqipe, serbe, turke, romake, boshnjake dhe vllahe.

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi Konventën më 20 nëntor 1989, ndërsa Republika e Maqedonisë e ratifikoi atë më 26 janar 1990 (si pjesë e Jugosllavisë) dhe 2 dhjetor 1993 (pasi ajo u bë shtet i pavarur). Kjo Konventë është një marrëveshje midis vendeve të ndryshme për të respektuar të njëjtën kornizë ligjore në lidhje me të drejtat qytetare, politikr, ekonomike, sociale, shëndetësore dhe të drejtat kulturore të fëmijeve.

Konventa shoqërohet me fletëpalosje – “Avokati i Popullit për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve” në tetë gjuhë, me udhëzime se si të paraqitet një ankesë tek Avokati i Popullit.

Për qëllim të përfshirjes më aktive dhe më të gjerë në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, brenda Avokatit të Popullit është themeluar një njësi speciale për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Gjithashtu për këtë qëllim, në vitin 1999, Avokati i Popullit publikoi dy broshura me temën:„ Roli i Institucionit të Avokatit të Popullit në Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Fëmijëve në Republikën e Maqedonisë “në Maqedonisht dhe” Diji të drejtat e tua “në maqedonisht dhe anglisht.

Nëse ka shkelje të të drejtave të fëmijës, ankesa te Avokati i Popullit mund të paraqitet personalisht nga fëmija, prindi ose kujdestari në emër të fëmijës dhe çdo person, organ ose organizatë tjetër, i cili është në dijeninë se është shkelur e drejta e një fëmije të caktuar.

Avokati i Popullit është i autorizuar të mbrojë të drejtat e qytetarëve si individë, përfshirë të drejtat e fëmijëve të garantuara me akte ndërkombëtare të ratifikuara në përputhje me Kushtetutën, të cilat janë pjesë e rendit të brendshëm ligjor.