Кон крајот на 2016 година, за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработено Истражување на медиумската писменост кај возрасната популација во Република Македонија.

Истражувањето беше реализирано преку интервју „лице-во-лице“, спроведено на територија на Република Македонија на репрезентативен примерок од 1523 испитаници од популација на возраст од 16 и повеќе години. Генералните наоди се достапни на следниот линк:

Истражување на медиумската писменост кај возрасната популација во Република Македонија

Поединечни резултати – со одговори за секое од прашањата разделени според демографските карактеристики – се достапни на следниве линкови:

КОЈА ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ЈА ИМАТЕ ВО ВАШИОТ ДОМ И ЈА КОРИСТИТЕ ИЛИ НЕ ЈА КОРИСТИТЕ?

ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ МЕСЕЦИ, КОЛКУ ЧЕСТО СТЕ ГИ ПРАВЕЛЕ СЛЕДНИВЕ АКТИВНОСТИ?

КОИ ТРИ АКТИВНОСТИ ОД НАВЕДЕНИТЕ НАЈМНОГУ БИ ВИ НЕДОСТИГАЛЕ ВО ПЕРИОД ОД ЕДНА НЕДЕЛА, АКО НЕ СТЕ ВО МОЖНОСТ ДА ГИ ПРАКТИКУВАТЕ ИЛИ КОРИСТИТЕ?

КАКО ГИ ПРИМАТЕ КАНАЛИТЕ НА ТЕЛЕВИЗОРОТ ШТО НАЈЧЕСТО ГО КОРИСТИТЕ?

ШТО ПОДРАЗБИРАТЕ ПОД ГЛЕДАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈА?

КОИ ТРИ АКТИВНОСТИ ОД НАВЕДЕНИТЕ НА ИНТЕРНЕТ НАЈМНОГУ БИ ВИ НЕДОСТИГАЛЕ ВО ПЕРИОД ОД ЕДНА НЕДЕЛА, АКО НЕ СТЕ ВО МОЖНОСТ ДА ГИ ПРАКТИКУВАТЕ ИЛИ КОРИСТИТЕ?

КОЛКУ ПРОСЕЧНО НЕДЕЛНО КОРИСТИТЕ ВИЕ ЛИЧНО (НЕ ВАШЕТО ДОМАЌИНСТВО)?

ДАЛИ МЕДИУМИТЕ РАЗЛИЧНО ИНФОРМИРААТ ЗА ИСТИ НАСТАНИ?

ШТО ПРАВИТЕ АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ ГОЛЕМИ И СУШТИНСКИ РАЗЛИКИ ВО ИНФОРМИРАЊЕТО ЗА ИСТИ НАСТАНИ?

ДАЛИ ЗНАЕТЕ ДЕКА ПОСТОЈАТ ПРАВИЛА СО КОИ СЕ РЕГУЛИРААТ СЛЕДНИВЕ РАБОТИ?

КОГА КОРИСТИТЕ МЕДИУМ (КОГА ГЛЕДАТЕ ТВ, ЧИТАТЕ ВЕСНИЦИ, СУРФАТЕ НА ИНТЕРНЕТ, ИГРАТЕ ВИДЕО ИГРИ), ДАЛИ НЕКОГАШ СТЕ ПОМИСЛИЛЕ НА СЛЕДНОВО?

ВО КОЈА МЕРА СЕ СОГЛАСУВАТЕ ИЛИ НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО СЛЕДНИВЕ СТАВОВИ (ЗА ТЕЛЕВИЗИЈАТА)

КАКО ГИ ОЦЕНУВАТЕ ВАШИТЕ КОМПЈУТЕРСКИ И ИНТЕРНЕТ ВЕШТИНИ?

КОЛКУ ЧЕСТО КОРИСТИТЕ ИНТЕРНЕТ ЗА СЛЕДНИТЕ АКТИВНОСТИ?

КОЛКУ ПАТИ ВО ПРОСЕК НАМЕРНО СТЕ ПРИТИСНАЛЕ (КЛИК) НА РЕКЛАМА ШТО СТЕ ЈА ВИДЕЛЕ НА ВЕБ СТРАНИЦА ИЛИ ВО ВАШАТА Е-ПОШТА ЗА ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ ИЛИ УСЛУГАТА?

КАКО НАЈЧЕСТО НАОЃАТЕ НЕКОЈА ИНФОРМАЦИЈА НА ИНТЕРНЕТ?

КОИ ОД НАВЕДЕНИТЕ ПОСТАПКИ ГИ ВРШИТЕ ЗА ДА ЈА ПРОВЕРИТЕ ОБЈЕКТИВНОСТА НА ИНФОРМАЦИИТЕ ОБЈАВЕНИ НА ВЕБ СТРАНИЦИ ШТО ПРВПАТ ГИ ПОСЕТУВАТЕ?

ДАЛИ ВО ТЕКОТ НА МИНАТАТА ГОДИНА СТЕ ГО ИЗНЕЛЕ СВОЕТО МИСЛЕЊЕ НА КОЈ БИЛО ОД СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ?