Kah fundi i vitit 2016, për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele u përpilua një Hulumtim për arsimimin mediatik te popullësia e rritur në Republikën e Maqedonisë

Hulumtimi u realizua përmes intervistës “sy-më-sy”, të zbatuar në territorin e Republikës së Maqedonisë në një ekzemplar reprezentativ prej 1523 të hulumtuarve nga popullësia e moshës mbi 16 vjeçare. Konstatimet e përgjithshme mund të merren në këtë link::

Hulumtimi i arsimimit mediatik te popullësia e rritur në Republikën e Maqedonisë

Rezultatet e veçanta – me përgjigje për sejcilën pyetje, të ndarë sipas karakteristikave demografike – mund të merren në këto linke

CILËN PAJISJE ELEKTRONIKE E KENI NË SHTËPI DHE A E PËRDORNI APO JO ?

GJATË TRE MUAJVE TË FUNDIT, SA SHPESH I KENI BËRË KËTO AKTIVITETE?

CILAT TRI AKTIVITETE QË JANË TË THEKSUARA DO JU MUNGONIN MË SË SHUMTI NË NJË PERIUDHË PREJ NJË JAVE, NËSE NUK KENI MUNDËSI TI PRAKTIKONI OSE SHFRYTËZONI?

SI TRANSMETOHEN KANALET NË TELEVIZIONIN QË E PËDORNI MË SHPESH?

ÇKA NËNKUPTONI ME SHIKIM TË TELEVIZIONIT?

CILAT TRI AKTIVITETE TË THEKSUARA NË INTERNET, MË SË SHUMTI DO JU MUNGONIN NË PERIUDHË PREJ NJË JAVE, NËSE NUK KENI MUNDËSI QË TI PRAKTIKONI OSE SHFRYTËZONI?

SA MESATARISHT, GJATË JAVËS SHFRYTËZONI JU PESONALISHT (JO AMËVISRIA JUAJ)?

VALLË MEDIUMET INFORMOJNË NDRYSHE PËR NGJARJE TË NJËJTA?

ÇFARË BËNI NËSE VËRENI DALLIME TË MËDHA DHE ESENCIALE GJATË INFORMIMIT PËR RASTE TË NJËJTA?

VALLË E DINI SE EKZISTOJNË RREGULLA ME TË CILAT RREGULLOHEN KËTO ÇËSHTJE?

KUR SHFRYTËZONI MEDIUMET (KUR SHIKONI TV, LEXONI GAZETA, SURFONI NË INTERNET, LUANI VIDEOLOJRA), VALLË A KENI MENDUAR PËR KËTË?

NË CILËN MASË PAJTOHENI OSE NUK PAJTOHENI ME KËTO QËNDRIME (PËR TELEVIZIONIN)

SI I VLERËSONI AFTËSITË TUAJA PËR INTERNET DHE KOMPJUTER?

SA SHPESH SHFRYTËZONI INTERNET PËR KËTO AKTIVITETE?

SA HERË MESATARIASHT ME QËLLIM KENI SHTYPUR (KLIK) NË NDONJË REKLAME QË E KENI PARË NË UEB FAQE OSE NË E-MAIL POSTËN TUAJ PËR TU INFORMUAR PËR PRODHIMIN OSE SHËRBIMIN?

SI GJENI MË SË SHPESHTI NDONJË INFORMAT NGA INTERNETI ?

CILAT NGA KËTO PROCEDURA TË THEKSUARA I BËNI PËR TË KONTROLLUAR OBJEKTIVITETIN E INFORMATAVE TË PUBLIKUARA NË UEB FAQET QË I VIZITONI PËR HERË TË PARË?

VALLË GJATË VITIT TË KALUAR E KENI SHPREHUR MENDIMIN TUAJ NË NJËRËN PREJ KËTYRE MËNYRAVE?