Rrjeti u krijua në vitin 2017 nga 35 anëtare themelues, ndërsa anëtarësia e tij tani është pothuajse dyfishuar. Më shumë informacion në lidhje me promovimin e Rrjetit mund të gjenden në tekstin në vijim.

Që nga fillimi ajo është e organizuar sipas parimit të strukturës horizontale, në të cilën të gjithë anëtarët janë të barabartë dhe kanë të njëjtat të drejta dhe detyrime, meçka administrimi realizohet nga Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele.

Me datë 25 mar 2021, Rrjeti për arsimim mediatik u bë pjes e EMIL-Grupë punëtore e EPRA (Platforë Evroçiane për trupa regullator). Ky grup punues deri më tani njihej me emrin Media and Information Literacy Taskforce (Grupi për arsimim mediatik dhe inormacione), ndërsa me ndryshimin e emrit struktura e saj u formalizua.
EMIL ka përqëllim të organizojë ad hok mbledhje në lidhje me temat të cilat janë të lidhura me grupin punues, me fokus të veçantë zhvillimi i rrjetit për arsimim mediatik dhe informacion.

Në vitin 2019, me qëllim që të përmirësohet funksionimi i Rrjetit, dhe gjithashtu për të ruajtur struktura horizontale, përmes një debati midis anëtarëve, u formuan tre grupe pune dhe u zgjodh një Grup Koordinues dhe një Koordinatore.

Tre grupet e punës, në të cilat anëtarësia është vullnetare, janë:

Grupa punuese për: ARSIMIM FORMALDHE JOFORMAL

Anëtarët:

Biljana Janeva – Instituti i Ohrit,

Zhaneta Trajkoska – IKS,

Violeta Gligoroska – Metamorfozis,

Olga Samardxhiq Jankova – Konedu Global,

Snezhana Trpevska – Instituti RESIS,

Vesna Nikodinovska – MIM,

Sasho Bogdanovski – ASHMA,

Katerina Sinadinovska – SEMM

Për kordinator, anëtarët e grupit e zgjodhën Sasho Bogdanovski

Grupi i punës për:HULUMTIM

Anëtarët:

Darko Majkovski – Instituti i Ohrit,

Aleksandra Temenugova – IKS,

Goran Lazarov, Eurothink,

Igor Micevski – Instituti RESIS,

Viktor Stojanov – ASHMA,

Vesna Nikodinovska – MIM,

Snezana Paçoska Kitançev – MRT,

Marina Ivanovska – SEMM,

Stole Naumov – CRM

Koordinator, i zgjedhur nga anëtarët e grupit është Viktor Stojanov

Grupi punues për:PROMOVIMIN E RRJETIT DHE TËRHEQJA E ANËTARËVE TË REJA

Anëtarët:

Dushko Arsovski – Diversiti Media,

Monika Aksentievska – IKS,

Filip Stojanovski – Metamorfozis,

Slobodanka Filipovska – Konedu Global,

Gjorgji Mitrevski – Instituti RESIS,

Marina Trajkova – ASHMA

Marina Tuneva – SEMM

Anëtarët e grupit për kordinatore e zgjodhën Marina Trajkova

Përmes një procesi të votimit të fsheht, Rrjeti zgjodhi përbërjen e Grupit Koordinues dhe Koordinatorin e Rrjetit, mandati i të cilit filloi në 15 nëntor 2019.

Me një afat prej 1 viti

Olga Samarxhiq Jankova – 12 vota

Vesna Nikodinoska – 12 vota

Për një mandat prej 2 vjetësh

Emilija Petreska-Kamenjarova – 10 vota

Snezhana Trpevska – 9 vota

Marina Tuneva – 7 vota

Emilija Petreska-Kamenjarova u zgjodh si koordinatore e Rrjetit.