Çka është arsimimi mediatik?
Për kë është i rëndësishëm arsimimi mediaik?
Pse është i rëndësishëm arsimimi mediatik?
Me të cilat mediume ka të bëjë arsimim mediatik?

Si të vlerësohen me kritikë përmbajtjet mediatike?

Për të realizuar këtë, përmes Rrjetit të arsimimit mediatik u lidhën krijues të politikave, mediume, edukatorë, organizata civile. Disa aktivitete, Agjencia i realizon në bashkëpunim me anëtarët e Rrjetit ose me faktorë tjerë, kurse disa të tjera i realizon vetëm.Procesi i konsultimit dhe bashkëpunimit është i hapru gjithmonë.

Rrjeti për arsimim mediatik është krijuar me qëllim që të lehtësojë komunikimin dhe konsultimin ndërmjet subjekteve të ndryshme në vend që punojnë për ngritjen e nivelit të arsimimit mediatik për të gjithë qytetarët. Ajo duhet të kontribojë për bashkëpunim më të shpeshtë ndërmjet faktorëve relevant si dhe për rezultate më të mira dhe më të qëndrueshme gjatë projekteve.

Për të realizuar këtë, përmes Rrjetit të arsimimit mediatik në Republikën e Maqedonisë, u lidhën krijues të politikave, mediume, edukatorë, organizata civile. Disa aktivitete, Agjencia i realizon në bashkëpunim me anëtarët e Rrjetit ose me faktorë tjerë, kurse disa të tjera i realizon vetëm.Procesi i konsultimit dhe bashkëpunimit është i hapru gjithmonë.

Rrjeti për arsimim mediatik në Republikën e Maqedonisë është krijuar me qëllim që të lehtësojë komunikimin dhe konsultimin ndërmjet subjekteve të ndryshme në vend që punojnë për ngritjen e nivelit të arsimimit mediatik për të gjithë qytetarët. Ajo duhet të kontribojë për bashkëpunim më të shpeshtë ndërmjet faktorëve relevant si dhe për rezultate më të mira dhe më të qëndrueshme gjatë projekteve.

Accessibility