U promovuan infografikët e rinj për arsimim mediatik

Agjencia për shërbime meiatike audio dhe audiovizuele në takimin e tretë publik për vitin 2019 I cili u mbajtë më 24 shtator I promovoi infografikët për arsimim mediatik – Prapa titujve dhe Prapa „lajmeve të rejshme“. Infografikët në format orgjinal në gjuhën angleze i punoi organizata ndërkombëtare EAVI, ndërsa me qëllim qasjes më të madhe në opinion, Agjencia i shtypi në gjuhën maqedone dhe gjuhën shqipe.

Lexo më shumë

AASHMAA dhe Misioni i OSBE-ë në Shkup do të punojnë për ngritjen e vetëdijes së arsimimit mediatik. Shkup, 08.07.2019 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Misioni i OSBE-së në Shkup sot nënshkruajtën memorandum bashkëpunimi me çka në bazë të këtijë bashkëpunimi do të ndërmeren aktivitete të përbashkëta për ngitjen e nivelit të arsimimit mediatik në vend.

Lexo më shumë

Misioni i OSBE-së në Shkup bublikoi thirje publike për hulumtimin e arsimimit mediatik.Shkup, 4 korik 2019 – Misioni i OSBE-së në Shkup, sot publikoi thirje publike për angazhimin e ofruesit lokal të shërbimeve për përegaditjen e hulumtimit, respektivisht anketë e dizajnuar dhe grumbullim i të dhënave, për nivelin e arsimimit mediatik në Republiken e Maqedonisë së Veriut në vitin 2019.

Lexo më shumë

Agjencia realizoi takimin e katërt publik për vitin 2017 www.mediumskapismenost.mk – Shkup, 22.12.2017. – Sot, Agjencia realizoi takimin e fundit publik për vitin 2017. Për aktivitetet e realizuara sipas programit vjetor foli d-r Zoran Trajçevski, drejtori i Agjencisë, i cili i prezantoi aktivitetet që i realizoi Agjencia gjatë tremujorit të kaluar – mbikëqyrjet ndaj radiodifuzerëve, operatorët e rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe ….

Lexo më shumë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, dje e mbajti takimin e fundit publik për vitin 2016. Në fillim, Drejtori i Agjencisë, dr Zoran Trajçevski i prezantoi aktivitetet që i ka realizuar Agjencia gjatë tremujorit të kaluar, sipas Programit vjetor të punës. Fokusi i Agjencisë në tre muajt e fundit në veçanti ishte i drejtuar kah monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor. Shërbimi profesional i Agjencisë i përpilonte raportet për çdo periudhë 10 ditore,

Lexo më shumë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, dje e mbajti takimin e fundit publik për vitin 2016. Në fillim, Drejtori i Agjencisë, dr Zoran Trajçevski i prezantoi aktivitetet që i ka realizuar Agjencia gjatë tremujorit të kaluar, sipas Programit vjetor të punës. Fokusi i Agjencisë në tre muajt e fundit në veçanti ishte i drejtuar kah monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor. Shërbimi profesional i Agjencisë i përpilonte raportet për çdo periudhë 10 ditore, që kishte të bënte me respektimin e dispozitave të Kodit zgje…

Lexo më shumë

Sot, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në pajtueshmëri me obligimiet e përcaktuara me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajti takimin e parë publik. Qëllimi i këtij takimi ishte që të gjithë anëve të interesuara tu mundësohet ti shprehin mendimet dhe qëndrimet e tyre në lidhje me zhvillimin e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele në Republikën e Maqedonisë.

 

Lexo më shumë

Debat “Kuptimi kritik i mediave – gjinia, të rinjtë, arsimimi mediatik” – А Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në kuadër të plotësimit të obligimeve të saja ligjore e nxit arsimimin mediatik për të përcjell trajtimin e gjinive në mediume, organizoi debat të titulluar “Kuptimi kritik i mediumeve – gjinia, të rinjtë dhe arsimimi mediatik” që u realizua në hapësirat e qendrës informative të BE-së në Shkup.

Lexo më shumë

U realizua punëtori për arsimim mediatik – Paolo Çelo – Me ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Agjencia mori obligim që të ndërmerr aktivitete për nxitjen e arsimimin mediatik dhe si rezultat, në Draft-program janë të parapara aktivitetet të cilat Agjencia do të zbaton në vitet e ardhshme në drejtim të inicimit dhe përcjelljes së nivelit të arsimimit mediatik. Arsimimi mediatik është e përzier në kontekstin më të gjerë shoqëror, kulturor dhe politik dhe siç tha drejtori I Agjencisë dr. Zoran Trajçevski…

Lexo më shumë