Публикации

Потрага по нови решенија: Креирање на идеален курикулум по новинарство за Југоисточна Европа

Трајкоска, Ж. и Георгиевски, Б. (Ур.) „Потрага по нови решенија: Креирање на идеален курикулум по новинарство за Југоисточна Европа“, Скопје: ИКС.   Достапно на: ЛИНК

Read article