Што е тоа медиумска писменост?
За кого е важна медиумската писменост?

Зошто е важна медиумската писменост?

На кои медиуми се однесува медиумската писменост?

Како критички да се оценуваат медиумските содржини?

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) има законска обврска да ја промовира медиумската писменост. За да го оствари ова, таа, преку Мрежата за медиумска писменост, се поврза со креатори на политики, медиуми, едукатори, граѓански организации. Некои активности, Агенцијата ги реализира во соработка со членови на Мрежата или со други чинители, а други, реализира сама. Процесот на консултација и соработка секогаш е отворен.

Мрежата за медиумска писменост е создадена со цел да ги олесни комуникацијата и консултацијата меѓу различните субјекти во земјава кои работат на подигнувањето на нивото на медиумската писменост на сите граѓани. Таа треба да  придонесе за почеста соработка меѓу релевантните чинители и за подобри и поодржливи резултати од проектите.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) има законска обврска да ја промовира медиумската писменост. За да го оствари ова, таа, преку Мрежата за медиумска писменост на Република Македонија, се поврза со креатори на политики, медиуми, едукатори, граѓански. Некои активности, Агенцијата ги реализира во соработка со членови на Мрежата иили со други чинители, а други, реализира сама. Процесот на консултација и соработка секогаш е отворен.

Мрежата за медиумска писменост на Република Македонија е создадена со цел да ги олесни комуникацијата и консултацијата меѓу различните субјекти во земјава кои работат на подигнувањето на нивото на медиумската писменост на сите граѓани. Таа треба да се придонесе за почеста соработка меѓу релевантните чинители и за подобри и поодржливи резултати од проектите.

Accessibility